Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mgr. Július Olejár, Okružná ulica 1, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2237/2021 25.11.2021 01.12..2021 5 dní Dňa 25.11.2021 podal Mgr. Július Olejár, Okružná ulica 1, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (jedľa), ktorá rastie na Okružnej ulici v Levoči na pozemku parcela č. KN C 2015 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v blízkosti rodinného domu a elektrického nadzemného vedenia, pričom pri nárazoch vetra hrozí jeho poškodenie. Je prerastená a vykazuje zhoršený zdravotný stav.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.