Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mgr. art. Martin Dzurňák, Ulica športovcov 1445/6, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
725/2021 22.03.2021 25.03.2021 5 dní Dňa 22.03.2021 podal Mgr. art. Martin Dzurňák, Ulica športovcov 1445/6, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (čerešňa), ktorá rastie na Ulici Športovcov v Levoči na pozemku parcela č. KN C 3282/1 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Plánovaná realizácia výrubu súvisí so zmenou dispozície porastu na pozemku žiadateľa. Predmetný ovocný strom bude nahradený iným ovocným stromom na inom mieste pozemku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.