Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
711/2021 18.03.2021 24.03.2020 5 dní Dňa 22.01.2020 podalo Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín (2 x tuja západná a 1 x smrek pichľavý). Uvedené dreviny rastú na pozemku parcelné čísla KN C 101/1 a KN C 302/1 v katastrálnom území Spišské Podhradie. Dôvod žiadosti: Smrek pichľavý je nevhodne vysadený v blízkosti bytového domu a svojim koreňovým systémom narúša statiku domu. Tuje rastú na mestskom cintoríne a poškodzujú náhrobné kamene..

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.