Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1568/2021 13.08.2021 23.08.2021 5 dní Dňa 13.08.2020 podalo Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín (3 x tuja západná a 13 x smrek obyčajný). Uvedené dreviny rastú na pozemku parcelné čísla KN C 1418/1 v katastrálnom území Spišské Podhradie. Dôvod žiadosti: Na uvedenej parcele je plánovaná výstavba spevnenej plochy pre bytový dom na Májovej ulici č. 46. Dreviny boli v minulosti vysadené bez koncepcie a majú zhoršený zdravotný stav.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.