Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mária Salawa, Dolina 45, 053 Krompachy

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2158/2021 11.11.2021 15.11.2021 5 dní Dňa 11.11.2021 podala Mária Salawa, Dolina 45, 053 Krompachy žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín (2 x vŕba, 2 x čerešňa a 2 x breza), ktoré rastú na Ovocinárskej ulici v Levoči na pozemku parciel č. KN C 3381/7 a KN C 3382/13 (KN E 1662) v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave. Rastú v tesnej blízkosti parcely, kde sa v blízkej dobe plánuje výstavba rodinného domu.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.