Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mária Gajdošová, Ulica Michala Hlaváčka 28, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2403/2021 20.12.2021 22.12..2021 5 dní Dňa 20.12.2021 podala Mária Gajdošová, Ulica Michala Hlaváčka 28, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dvoch drevín (orech), ktoré rastú na Ulici Michala Hlaváčka v Levoči na pozemku parciel č. KN C 1740 a 1741 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Koruny týchto drevín zasahujú do chodníka a cestnej komunikácie. V tesnej blízkosti týchto stromov je uložené plynové potrubie, elektrické vedenie pouličného osvetlenia a telefónne vedenie. Koruna jedného z týchto stromov zasahuje  do vedenia elektrickej prípojky a súčasne koreňový systém narúša v podstatnej miere betónový základ plota. Samotné stromy sú prestarnuté a ich koruny deformované po častom orezávaní pracovníkmi elektrárni, z dôvodu, že korunami týchto stromov v nedávnej minulosti prechádzalo elektrické vedenie. V neposlednej miere uvedené stromy svojou rozložitou korunou a charakterom koreňového systému obmedzujú pestovanie iných ovocných stromov, ako aj zeleniny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.