Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ján Ščerbák a Zdenka Ščerbáková, Staničná ulica č. 6, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1896/2021 08.10.2021 11.10.2021 5 dní Dňa 08.10.2021 podali Ján Ščerbák a Zdenka Ščerbáková, Staničná ulica č. 6, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (smrek), ktorá rastie pred rodinným domom na Staničnej ulici č. 6 na parcele č. KN C 1712 v k.ú. Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina ohrozuje okolité stavby a bezpečnosť ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.