Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ján Petrek, Potočná ulica 22, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1572/2021 16.08.2021 24.08.2021 5 dní Dňa 16.08.2021 podal Ján Petrek, Potočná ulica 22, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (borovica). Uvedená drevina rastie v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 3098 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Predmetná borovica je nevhodne vysadená. Počas nepriaznivých poveternostných podmienok ohrozuje majetok a oplotenie žiadateľa.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.