Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Vladimír Kočiš, Ul. Jána Francisciho 36, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2372/2021 13.12.2021 20.12.2021 5 dní Dňa 13.12.2021 podal Ing. Vladimír Kočiš, Ul. Jána Francisciho 36, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej ihličnatej dreviny bližšie neurčeného druhu, ktorá rastie na Ovocinárskej ulici v Levoči na pozemku parcela č. KN C 8137/55 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Drevina je poškodená po zásahu blesku, pričom rastie v blízkosti miestnej cestnej komunikácie a zároveň pod elektrickým vedením nízkeho napätia. Drevina predstavuje potenciálne ohrozenie bezpečnosti ľudí a škody na majetku.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.