Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Ján Škotta

Dňa 22.01.2021 podal Ing. Ján Škotta, Ovocinárska 991/4, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej dreviny (orech vlašský), ktorá rastie na Ovocinárskej ulici v Levoči na pozemku parcela č. KN C 3458 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Drevina rastie na hranici pozemkov, je prerastená a konáre zasahujú do susednej parcely. Je pomerne vysokého veku a suché padajúce konáre ohrozujú ako bezpečie ľudí, tak aj stavebné objekty stojace v jej širšom okolí. Dochádza k poškodzovaniu strešnej krytiny a dažďových zvodov.