Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Bystrík Kiska

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
389/2021 05.02.2021 11.02.2021 5 dní Dňa 05.02.2021 podal Ing. Bystrík Kiska, Letná 313/10, 058 01 Gánovce žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (smrek obyčajný). Uvedená drevina rastie na pozemku parcelné číslo KN C 2979/2 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina sa nachádza vo svahu smerom od hradobnej bašty k budovanému parkovisku. Má plytké korene, je nechránená a v prípade nepriaznivého počasia predstavuje ohrozenie života ľudí a škody na majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.