Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad

Upovedomenie o začatí správneho konania

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
503/2021 17.02.2021 22.02.2021 5 dní Dňa 17.02.2021 podala spoločnosť AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín (hrab) a krovité porasty, ktoré rastú v plánovanej „IBV Plantáže“ na parcelách č. KN C 8174/73, 8174/74, 8174/75, 8174/157, 8163/68, 8163/69, 8163/70 a 8163/71. Dôvod žiadosti: Dreviny je potrebné odstrániť z dôvodu plánovanej realizácie výstavby inžinierskych sietí k „IBV Plantáže“.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.