Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Anna Lacková, Predmestie 1145/22, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1847/2021 27.09.2021 04.10.2021 5 dní Dňa 27.09.2021 podala Anna Lacková, Predmestie 1145/22, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých drevín neurčeného druhu. Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 3369/1 na mestskom cintoríne v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Predmetné dreviny rastú na mestskom cintoríne blízko hrobových miest a poškodzujú ich svojim koreňovým systémom. Zároveň listami a opadanými konármi znečisťujú svoje okolie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.