Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Anna Dravecká, Ulica J. Czauczika 1323/7, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1863/2021 29.09.2021 05.10.2021 5 dní Dňa 29.09.2021 podala Anna Dravecká, Ulica J. Czauczika 1323/7, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín (3 x lipa a 1 x gaštan). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 3102/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Prvý strom v blízkosti sociálnej budovy je vyosený, v blízkosti letnej terasy, kde sa zdržiavajú ľudia. Pri silnejšom vetre sa strom nakláňa a opadávajú z neho konáre, čím môže byť spôsobená ujma na zdraví a škoda na majetku. Ďalšie stromy majú odumreté konáre a tie svojvoľne padajú priamo na cyklistický chodník, kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.