Oznamy mesta

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 250 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Máriu Bartkovú, rod. Mlynarčíkovú, nar. 02.07.1953, trvale bytom Levočská Dolina 3275/35B, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých je žiadateľka vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/66, rodinného domu s. č. 3275, o. č. 35B  na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 6871/23 a pozemku parc. č. KN-C 6871/29;
  • žiadateľka prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
  • prevádzaný pozemok je jediným pozemkom, cez ktorý je možné zabezpečiť prístup motorovým vozidlom k rodinnému domu s. č. 3275;
  • prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/85 – zast. pl. a nádv., s výmerou 181 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Karola Lӧrinca, rod. Lӧrinc, nar. 23.01.1978, trvale bytom Levočská Dolina 3275/35A, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých je žiadateľ vlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 6873/9, rodinného domu s. č. 3275, o. č. 35A  na ňom postaveného;
  • žiadateľ prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
  • prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Fedor. jarok k.ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/160 – ost. pl., s výmerou 109 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plán č. 27/2021, vyhotoveného dňa 13.10.2021 geodetom Lukášom Fabianom, (ďalej len „GP č. 27/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Petra Dronkerta, a Anny Márii Van Der Blom, bytom Smon van Collemstraat 122, PR Almere, Holandské kráľovstvo, v celosti, za kúpnu cenu 25,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľov, o pozemok sa riadne starajú pravidelným kosením, je zastavaný drobnými stavbami a to skladom naradia, pieskoviskom a hojdačkou vo vlastníctve žiadateľov, čim stal pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Fedor. jarok k.ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/161 – ost. pl., s výmerou 205 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plán č. 29/2021, vyhotoveného dňa 13.10.2021 geodetom Lukášom Fabianom (ďalej len „GP č. 29/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Ladislava Sedlačka a manž. Alžbetu Sedlačkovú, obaja bytom Lanškrounská č. 14, Kežmarok, v celosti, za kúpnu cenu 25,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľov, je zastavaný drobnými stavbami t.j. skladom náradia, oporným múrom, drevenou latrínou a drevenými záhonmi vo vlastníctve žiadateľov čim sa stal pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/291 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom, zo Spišskej Novej Vsi (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Jozefa Labudu, bytom Vysoká ulica č 369/15, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/83, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/288 – ost. pl., s výmerou 18 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/289 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Mgr. Mareka Bednára, bytom Ulica J. Francisciho č. 1731/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/80, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 3469 vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/81 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Liščáka, ktorý s prístavbou za jeho garážou súhlasí, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/290 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Ľubomíra Ondriša, bytom Ulica J. Francisciho č. 1702/27, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/82, na ktorom                             je rozostavaná stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/292 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Adama Iľaša, bytom Iliašovce č. 298, Iliašovce, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/84, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 3470 vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.

9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/162 – ost. pl., s výmerou 411 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 79 356 m2 na podklade geometrického plánu č. 140/2021, vyhotoveného dňa 30.10.2021 Ing. Ladislavom Karchom, GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 35859890 pre JUDr. Tibora Bašistu, rod. Bašista, nar. 16.05.1966, bytom Vodárenská 132, Poprad, SR, v celosti, za kúpnu cenu 25 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavby rekreačnej chaty), nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti prevádzaného pozemku a má zámer tieto nehnuteľnosti zveľadiť vykonaním terénnych úprav.

Zvesené: