Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – v termíne 23. júla 2021 v čase od 10.00 h do 13.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto

Levoča:
ČOM:0001503002, číslo elektromeru: 000000000004633427,
ČOM:0000320792, číslo elektromeru: 00000000000006551, Odorica
ČOM:0000645816, číslo elektromeru: 0000000000020809929, Odorica

v termíne 23. júla 2021 v čase od 1000 h  do 1330 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie