Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – Mengusovská ulica č. d. 3236, 4869/1, 11, Popradská cesta č. d. 39 v termíne 09. augusta 2021 v čase od 08.10 h do 15.00 h

O Z N Á M E N I E

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto

Levoča: Mengusovská ulica č. d. 3236, 4869/1, 11, Popradská cesta č. d. 39


v termíne 09. augusta 2021 v čase od 0810 h  do 1500 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie