Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie prevádzky MŠ Predmestie od 24.9. – 3.10.2021

Mesto Levoča  oznamuje, že na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 27. 09.  2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nariadil podrobiť sa opatreniam a plniť karanténne opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia u detí a zamestnancov Materskej školy Predmestie 26, Levoča. V tejto súvislosti bude v dňoch od  24.  09.  2021 – do 03. 10. 2021 prevádzka v materskej škole prerušená.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ