Oznamy mesta

Oznam pre rodičov – dotácia na stravu v MŠ a ZŠ

Vážení rodičia,

z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu.
Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských a základných školách.

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

a/ navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

b/ navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima . rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;

c/ ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručiť na Mestský úrad v Levoči, odd. ŠSVZ,ŠÚ doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

  • Potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi /vystaví Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Levoči/ alebo
  • Potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima / vystaví Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Levoči/ alebo
  • Čestné vyhlásenie /obaja rodičia/, že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

PaedDr. Mária Choborová
Ved. odd. ŠSVZ,ŠÚ