Oznamy mesta

Mesto Levoča ponúka na prenájom

Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

1) nebytový priestor na Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči

2) pozemok na Levočských Lúkach k. ú. Levoča – časť parcely č. KN-C 3794/20 – ostatná plocha, s výmerou maximálne do 12 m2 za účelom umiestnenia predajného stánku, za podmienok:

  1. na pozemku bude možné umiestniť predajný stánok bez pevných základov maximálne do 12 m2;
  2. v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja alkoholických nápojov;
  3. navrhovateľ požiada prísl. stavebný úrad o umiestnenie predajného stánku;
  4. predajný stánok môže byť pevne so zemou spojený pripojením na inžinierske siete, ktoré si navrhovateľ zriadi na vlastné náklady so súhlasom príslušných orgánov oprávnených konať v tejto veci;
  5. náklady spojené s prevádzkou predajného stánku (el. en., voda) si uhradí navrhovateľ;
  6. minimálna výška nájomného za pozemok bude 3 eurá/m2/mesiac;
  7. doba nájmu – na dobu neurčitú.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 04.11.2021 v zalepenej obálke s označením príslušnej nehnuteľnosti  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu nájomnej zmluvy. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy alebo návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.


Spoločné ustanovenia ku všetkým vyhláseným obchodným verejným súťažiam

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaží, bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 a 2, na telefónne číslo 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.

Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.