Oznamy mesta

Chov ošípaných – upozornenie chovateľom

Chov ošípaných – upozornenie chovateľom.

  • Chov musí byť registrovaný.
  • Zvieratá musia pochádzať z registrovaného chovu zvierat (PRÍSNY ZÁKAZ NÁKUPU ZVIERAT Z NEREGISTROVANÝCH CHOVOV).
  • Chov ošípaných v uzavretom priestore, bez možnosti kontaktu s inými druhmi zvierat.
  • Neskrmovať kuchynský odpad, zelené krmivo, okopaniny.
  • Podstielková slama musí byť uskladnená min. 90 dní pred použitím mimo dosahu diviakov.
  • Nutná aktívna dezinfekčná rohož pred vstupom do objektu s chovom ošípaných (dezinfekcia zo zoznamu dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú účinné na AMO).
  • Zabránenie vstupu cudzích osôb do chovu ošípaných.

Vyššie spomínané body opatrení sú zverejnené na úradnej a elektronickej tabuli mesta. Mesto Levoča obdŕžalo opatrenia e-mailom týkajúce sa AMO a tie boli zverejnené.