Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Číslo spisu

Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní

Predmet konania

2700/2020

02.12.2020 03.12.2020

5 dní

Dňa 02.12.2020 podal Daniel Dravecký, Potočná ulica 1171/25, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín (lipa), ktoré rastú v intraviláne mesta na Potočnej ulici v Levoči na pozemku parciel č. KN C 3102/1 a KN C 3099. Sú lokalizované pri miestnej prístupovej komunikácii oproti nehnuteľnosti s.č. 1171/25. Dôvod žiadosti: Pri nepriaznivom počasí dreviny svojím umiestením a hlavne veľkosťou ohrozujú blízke okolie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.