Oznamy mesta

ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020

ROZHODNUTIE

Rozhodnutím Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. novembra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008  Z.  z.  o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 16. novembra 2020 minister školstva obnovuje školské vyučovanie.

Mesto Levoča ako zriaďovateľ  Základnej školy Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča, Základnej školy Francisciho 11, Levoča, Základnej školy Gašpara Haina 37, Levoča

rozhodlo od 24. novembra 2020 obnoviť školské vyučovanie

v základných školách prezenčnou formou v malých skupinách žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú adekvátne podmienky na dištančné vzdelávanie s využitím digitálnych technológií vrátane niektorých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

O možnosti vzdelávania žiakov prezenčnou formou budú zákonní zástupcovia týchto žiakov informovaní telefonicky aj poštou riaditeľstvom jednotlivých škôl. Podľa podmienok škola zabezpečí vzdelávanie minimálne dva krát v týždni v rozsahu 3 hodiny v skupine 5 žiakov s  1 pedagogickým zamestnancom  školy.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta