Oznamy mesta

Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020

Číslo: OOaVP/27704/01479/2020/lLlS

Levoča                                                                                                                                                                                                                                                      18.11.2020

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydávam toto rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID- 19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020.

l.

  1. Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v meste Levoča uskutoční na základe rozhodnutia štátnych orgánov a orgánov štátnej správy v dňoch 21. 11. 2020 a 22. 11. 2020.
  2. Testovanie podľa bodu l. je určené pre obyvateľov mesta Levoča, pričom za obyvateľa mesta Levoča sa považuje fyzická osoba, ktorá má v meste Levoča trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
  3. Iným fyzickým osobám než uvedeným v bode 2. bude testovanie na ochorenie COVID-19 odopreté.

II.

Vkladám zodpovedným zamestnancom zabezpečiť oznámenie tohto rozhodnutia formou zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča. Vkladám zodpovedným zamestnancom zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie tohto rozhodnutia.

Ing. Miroslav Vilkovský
primátor mesta

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 20.11. 2020