Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Levoča
Zastúpený: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

S í d l o
Obec (mesto): Levoča
PSČ: 054 01
Ulica: Námestie Majstra Pavla
Číslo: 4
 


 

 

 

 Zákazky s nízkou hodnotou
 

Názov VO Forma VO Dátum zadania VO Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZÚŠ Námestie Majstra Pavla 48, Levoča   23.08.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy
 

23.08.2019
Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením  
na Levočskej Doline
  21.08.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy
 

21.08.2019
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti na stavbu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči   24.07.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie k súťaži

Zápisnica
 

21.08.2019
Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča   23.07.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy
 

23.07.2019
Levoča – rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica   19.02.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie č.1

Zápisnica
 

19.03.2019
Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 - Levočské Lúky   05.10.2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie
č. 1
súťažných
podkladov


Zápisnica
 

11.10.2018
Odvodnenie Slavkovskej ulice v Levoči   05.09.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

26.09.2018
Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči   28.08.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Záspisnica
 

26.09.2018
Prístupová komunikácia k radovým garážam na sídlisku Západ, ulica Greschika v Levoči   22.08.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
26.09.2018
Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č. 26 a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí (ÚZPF č. 2888/1)  – II. etapa   10.08.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

27.08.2018
Kostol sv. Jakuba v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže kostola   a čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči   29.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
31.07.2018
Rekonštrukcia priestorov 1 PP pre zriadenie futbalových šatní, ul. Športovcov 8, Levoča   06.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
20.06.2018
Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči   17.05.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
07.06.2018
Environmentálne informačné aktivity mesta Levoča   03.11.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
16.11.2017
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú Levoča a v k.ú. Závada   23.08.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
11.09.2017

Environmentálne informačné aktivity mesta Levoča

  04.07.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu


Oznámenie
o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

 
11.09.2017
Strelecká bašta – úprava krovu a výmena strešnej krytiny   03.07.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
26.07.2017
Levoča - odstránenie havarijného stavu hradbového a parkanového múru mestského opevnenia ÚZPF č.2741/9, 2741/10   30.06.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Vyhodnotenie
ponúk

 
18.07.2017
Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, NMP 48, Levoča   29.06.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
26.07.2017
Rekonštrukcia fontány dobročinnosti   02.06.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vyhodnotenie
ponúk

 
02.06.2017
Výkon stavebného dozoru k akcii: „MŠ Levoča, G. Haina 36- zníženie energetickej náročnosti verejných budov"   20.10.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky
 
20.10.2016

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie stavebných prác

  24.05.2016 Súťažné podklady k zákazke  
Rektifikácia žeriavových dráh a kontrolné geodetické zameranie   06.11.2015
Výzva na predkladanie ponúk

Vyhodnotenie ponúk
 
18.11.2015
Levoča, Francisciho ulica - Street workoutové ihrisko    
Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
14.10.2015
Oprava strechy - Materská škôlka Francisciho 8, Levoča    
Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
15.10.2015
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 – projektová dokumentácia     Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
25.08.2015
Radnica a zvonica, Námestie Majstra Pavla č.2, Levoča, ÚZPF: 2891/1, 2891/2  – inžinierskogeologický prieskum, posúdenie zavlhania a návrh sanácie.    

Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 

10.08.2015
Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra Podlimitná zákazka 17.12.2013 Výzva na predkladanie ponúk

Informácia Vyhodnotenie ponúk
05.02.2014
Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra Podlimitná zákazka 27.11.2013 Zrušenie  použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky 13.12.2013
Dodávka zemného plynu  a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a organizácie mesta Podlimitná zákazka 27.09.2013

Výzva na predkladanie ponúk

Otváranie ponúk ostatné

Otváranie ponúk kritéria

Informácia Vyhodnotenie ponúk

Správa podľa
§ 21

13.12.2013
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská, časť zemné  práce Priame rokovacie konanie 26.07.2013 Správa podľa
§ 21
09.09.2013
Dodávka elektrickej energie  a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a príspevkové organizácie mesta Podlimitná zákazka 31.08.2013

Informácia
Vyhodnotenie
ponúk

Správa podľa §21

05.11.2013
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43, Levoča (výstavné priestory – galéria) Podprahová zákazka 28.06.2013 Informácia
Vyhodnotenie
ponúk


Správa podľa §21
02.09.2013
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča Verejná súťaž 23.04.2013 Informácia o výsledku VO 23.04.2013


 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní


Plán verejného obstarávania na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
v členení podľa vnútroorganizačných útvarov MsÚ Levoča

Faktúry, objednávky a zmluvy

Názov zákazky Čiastkové plnenie
podľa plánu
verejného obstarávania
- áno/nie
Dátum
zverejnenia
zadávania zákazky

 
Sprostredkovanie prístupu do siete internet pre Mesto Levoča a organizácie - VÝZVA prieskum trhu áno 13.06.2014
Rektifikácia žeriavových dráh + kontrolné geodetické zamerianie áno 18.03.2014
Mliečne výrobky, mlynské výrobky, mäso a mäsové výrobky, rastlinné oleje, ovocie a zelenina a ost.potravinárske výrobky áno 06.03.2014
Odobrné skúšky a prehliadky po oprave mostových žeriavov áno 17.02.2014
Radové garáže sídlisko Západ, Levoča - verejné osvetlenie áno 17.02.2014
Pracovná obuv, pracovné odevy áno 11.02.2014
Pracovné náradie, domáce potreby áno 11.02.2014
Čistiace prostriedky áno 10.02.2014
Poskytnutie služieb mapového portálu áno 10.02.2014
Mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, mlynské výrobky, mäso a mäsove výrobky, ovocie a zelenina, ostatné potr. výrobky áno 04.02.2014
Poskytnutie služby  Koordinátor odbornej aktivity č. 1  v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Poskytnutie služby:  Grafické spracovanie a tlač publikácie v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Dodávka tovaru: vybavenie a zariadenie v rámci projektu „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Poskytnutie služby:  Kurz Komunikačné zručnosti v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov. áno 27.01.2014
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 23.01.2014
Xerografický papier A4 áno 23.01.2014
Nástroje, kuchynské zariadenie, domáce potreby áno 08.01.2014
Renovované tonery do tlačiarní áno 07.01.2014
Mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, mlynské výrobky,
mäso a mäsove výrobky, ovocie a zelenina, ost. potr. výrobky
áno 07.01.2014
Potraviny a suroviny pre potreby samostatného útvaru MsÚ – sekretariát a organizovaných podujatí a akcií Mesta Levoča - prvý polrok 2014 nie 02.01.2014
     
ROK 2013
Poskytnutie právnych služieb nie 20.12.2013
Obstaranie  Územného plánu mesta Levoča, zmena  v lokalite GPI nie 20.12.2013
Zmena Územného plánu mesta Levoča nie 20.12.2013
Výstavba novej tréningovej haly pre ľadový hokej nie 20.12.2013
Posilovací stroj Power Tec WB-LS 11 nie 20.12.2013
Pracovná obuv MsP nie 20.12.2013
Poistenie majetku mesta Levoča nie 18.12.2013
Mliečne výrobky, rastlinné a živočišné tuky a oleje, mlynské výrobky, ostatné potr. výrobky, mäso a mäsové výrobky,ovocie a zelenina nie 12.12.2013
Mäso, mäsové výrobky, potraviny - vianočné posedenie nie 12.12.2103
Dom meštianský, NMP č. 43 (výstavné priestory-galéria) kompletizačné práce nie 12.12.2013
Stanovenie všeobecnej hodnoty "Hnedej priemyselnej zóny" nie 12.12.2013
Kancelárske potreby nie 10.12.2013
Občerstvenie - Mestské zastupiteľstvo nie 10.12.2013
Nástroje a osobné ochranné pomôcky nie 10.12.2013
Encyklopédia nie 25.11.2013
Úprava a ochrana jestvujúcich inžinierských sietí - NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Úprava vstupov k objektom na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dodávka a montáž regulátora verejného osvetlenia a doplnenie prvkov drobnej architektúry na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dom meštianský, NMP č. 43 (výstavné priestory-galéria) doplnkové práce nie 25.11.2013
Tlač a dodanie mesačníka LIM - Levočský informačný mesačník nie 07.11.2013
Nástroje nie 06.11.2013
Mliečne výrobky, mlynské výrobky, rastlinné a živočíšne oleje a tuky, mäso a mäsové výrobky, rôzne potravinárske výrobky, ovocie a zelenina, laboratorny rozbor jedla nie 04.11.2013
Občerstvenie, potraviny - ukončenie Prestavby NMP - 1. etapa nie 25.10.2013
Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba - statické zabezpečenie podstrešného obvodového muriva nie 21.10.2013
Stravovanie pri príležitosti konania Dňa Ľudovíta Štúra v Levoči dňa  24.10.2013 nie 18.10.2013
Kancelárske potreby áno 16.10.2013
Školské potreby - podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením nie 15.10.2013
Potraviny a mäsové výrobky nie 07.10.2013
Ovocie a zelenina, mliečne výrobky, mlynské výrobky , rastlinné tuky a oleje, rôzne potravinárske výrobky a mäso a mäsové výrobky áno 08.09.2013
Oprava konvektomatu áno 08.09.2013
Košická 8 Levoča, oprava strechy a štítového múru nie 02.10.2013
Čistiace výrobky, toaletný papier áno 01.10.2013
Cykloturistický chodník Levoča - III. etapa - PD nie 30.09.2013
Úprava svahu v areáli zimného štadióna nie 30.09.2013
Náradie, pracovné odevy a doplnky áno 30.09.2013
Aktualizácia projektovej dokumentácie stavby: "Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa" - Realizačný projekt nie 27.09.2013
Kultúra - puto spájajúce obyvateľov vidieka áno 27.09.2013
Označenie podzemného a nadzemného hydrantu áno 18.09.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 16.09.2013
Oprava oplotenia skládky TKO Dlhé Stráže nie 12.09.2013
Poistenie "Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh" nie 12.09.2013
Cyklistický chodník - 3. etapa, spracovanie PD nie 12.09.2013
Ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky a oleje, mlynské výrobky , mäso a mäsove výrobky a rôzne potravinárske výrobky - jedáleň áno 11.09.2013
Rekonštrukcia VO na uliciach Bottova, Kasárenská nie 09.09.2013
Rekonštrukcia verejného schodiska nie 06.09.2013
Pekársky tovar, cukrárske výrobky áno 04.09.2013
Stravovanie zamestnancov áno 04.09.2013
- kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk
- nástroje
áno 02.09.2013
Ovocie a zelenina, mlynské výrobky, mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, rôzne potr. výrobky - jedáleň áno 21.08.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 20.08.2013
Pracovné odevy áno 19.08.2013
Recepcia počas medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla - Tajomná Levoča nie 19.08.2013
Prevencia kriminality v meste Levoča - informácia vyhodnotenie ponúk nie 09.08.2013
Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov - informácia vyhodnotnie ponúk nie 15.08.2013
Spracovanie úpravy projektovej dokumentácie stavby: Prestavba NMP v Levoči - I. etapa v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z. a technického predpisu TP 10/2011 nie 12.08.2013
Mäso a mäsové výrobky a ovocie a zelenina - jedáleň áno 05.08.2013
Ovocie a zelenina, mlynske výrobky, rastlinné oleje a tuky, mliečne výrobky, rôzne potravinárske výrobky - jedáleň áno 30.07.2013
Nástroje áno 29.07.2013
Pracovné odevy a doplnky áno 29.07.2013
Potraviny a mäsové výrobky áno 19.07.2013
Mäso, mäsové výrobky - detské jasle áno 18.07.2013
Ovocie, zelenina - detské jasle áno 18.07.2013
Rôzne potravinárske výrobky - detské jasle áno 18.07.2013
Dodanie mlynských výrobkov - detské jasle áno 18.07.2013
Čistiace a hygienické prostriedky - detské jasle áno 18.07.2013
Čistiace a hygienicke prostriedky áno 17.07.2013
Mäso a mäsove výrobky áno 17.07.2013
Ovocie, zelenina áno 17.07.2013
Rôzne potravinárske výrobky áno 15.07.2013
Dodanie mlynských výrobkov áno 15.07.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kanc. potreby áno 12.07.2013
Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk áno 11.07.2013
Čistiace výrobky áno 11.07.2013


 


Súhrnná správa o zákazkách  podľa § 91 ods. 1 písm. a) realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v I. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v IV. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v I. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v IV. Q 2011


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka