Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Levoča
Zastúpený: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

S í d l o
Obec (mesto): Levoča
PSČ: 054 01
Ulica: Námestie Majstra Pavla
Číslo: 4
 


 

 

 

 Zákazky s nízkou hodnotou
 

Názov VO Forma VO Dátum zadania VO Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
Levoča - Odstránenie havarijného stavu parkánového múra na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č. 2741/10   17.09.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

09.10.2019
Kúpa zariadení – digitálnej telefónnej ústredne s podporou IP a IP telefónov vo forme 24 mesačných splátok a poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb   09.09.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

02.10.2019
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, ÚZPF 2939/1“ a  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51v Levoči, ÚZPF 2940/1   09.09.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

02.10.2019
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZÚŠ Námestie Majstra Pavla 48, Levoča   23.08.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

13.09.2019
Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením  
na Levočskej Doline
  21.08.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

27.09.2019
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti na stavbu: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči   24.07.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie k súťaži

Zápisnica
 

21.08.2019
Modernizácia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v meste Levoča   23.07.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy
 

23.07.2019
Levoča – rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica   19.02.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie č.1

Zápisnica
 

19.03.2019
Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 - Levočské Lúky   05.10.2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vysvetlenie
č. 1
súťažných
podkladov


Zápisnica
 

11.10.2018
Odvodnenie Slavkovskej ulice v Levoči   05.09.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

26.09.2018
Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči   28.08.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Záspisnica
 

26.09.2018
Prístupová komunikácia k radovým garážam na sídlisku Západ, ulica Greschika v Levoči   22.08.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
26.09.2018
Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č. 26 a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí (ÚZPF č. 2888/1)  – II. etapa   10.08.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 

27.08.2018
Kostol sv. Jakuba v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže kostola   a čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči   29.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
31.07.2018
Rekonštrukcia priestorov 1 PP pre zriadenie futbalových šatní, ul. Športovcov 8, Levoča   06.06.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
 
20.06.2018
Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči   17.05.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
07.06.2018
Environmentálne informačné aktivity mesta Levoča   03.11.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
16.11.2017
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú Levoča a v k.ú. Závada   23.08.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
11.09.2017

Environmentálne informačné aktivity mesta Levoča

  04.07.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu


Oznámenie
o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

 
11.09.2017
Strelecká bašta – úprava krovu a výmena strešnej krytiny   03.07.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
26.07.2017
Levoča - odstránenie havarijného stavu hradbového a parkanového múru mestského opevnenia ÚZPF č.2741/9, 2741/10   30.06.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Vyhodnotenie
ponúk

 
18.07.2017
Rozšírenie učebných priestorov v podkroví Základnej umeleckej školy, NMP 48, Levoča   29.06.2017
Výzva na
predloženie
cenovej
ponuky


Prílohy

Zápisnica
o vykonaní prieskumu trhu

 
26.07.2017
Rekonštrukcia fontány dobročinnosti   02.06.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prílohy

Vyhodnotenie
ponúk

 
02.06.2017
Výkon stavebného dozoru k akcii: „MŠ Levoča, G. Haina 36- zníženie energetickej náročnosti verejných budov"   20.10.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky
 
20.10.2016

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie stavebných prác

  24.05.2016 Súťažné podklady k zákazke  
Rektifikácia žeriavových dráh a kontrolné geodetické zameranie   06.11.2015
Výzva na predkladanie ponúk

Vyhodnotenie ponúk
 
18.11.2015
Levoča, Francisciho ulica - Street workoutové ihrisko    
Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
14.10.2015
Oprava strechy - Materská škôlka Francisciho 8, Levoča    
Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
15.10.2015
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 – projektová dokumentácia     Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 
25.08.2015
Radnica a zvonica, Námestie Majstra Pavla č.2, Levoča, ÚZPF: 2891/1, 2891/2  – inžinierskogeologický prieskum, posúdenie zavlhania a návrh sanácie.    

Výzva na predloženie ponuky

Vyhodnotenie ponúk
 

10.08.2015
Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra Podlimitná zákazka 17.12.2013 Výzva na predkladanie ponúk

Informácia Vyhodnotenie ponúk
05.02.2014
Levoča - Levočské Lúky, budovanie, rekonštrukcia, modernizácia komunitného centra Podlimitná zákazka 27.11.2013 Zrušenie  použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky 13.12.2013
Dodávka zemného plynu  a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a organizácie mesta Podlimitná zákazka 27.09.2013

Výzva na predkladanie ponúk

Otváranie ponúk ostatné

Otváranie ponúk kritéria

Informácia Vyhodnotenie ponúk

Správa podľa
§ 21

13.12.2013
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Bottova a Kasárenská, časť zemné  práce Priame rokovacie konanie 26.07.2013 Správa podľa
§ 21
09.09.2013
Dodávka elektrickej energie  a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a príspevkové organizácie mesta Podlimitná zákazka 31.08.2013

Informácia
Vyhodnotenie
ponúk

Správa podľa §21

05.11.2013
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43, Levoča (výstavné priestory – galéria) Podprahová zákazka 28.06.2013 Informácia
Vyhodnotenie
ponúk


Správa podľa §21
02.09.2013
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča Verejná súťaž 23.04.2013 Informácia o výsledku VO 23.04.2013


 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní


Plán verejného obstarávania na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
v členení podľa vnútroorganizačných útvarov MsÚ Levoča

Faktúry, objednávky a zmluvy

Názov zákazky Čiastkové plnenie
podľa plánu
verejného obstarávania
- áno/nie
Dátum
zverejnenia
zadávania zákazky

 
Sprostredkovanie prístupu do siete internet pre Mesto Levoča a organizácie - VÝZVA prieskum trhu áno 13.06.2014
Rektifikácia žeriavových dráh + kontrolné geodetické zamerianie áno 18.03.2014
Mliečne výrobky, mlynské výrobky, mäso a mäsové výrobky, rastlinné oleje, ovocie a zelenina a ost.potravinárske výrobky áno 06.03.2014
Odobrné skúšky a prehliadky po oprave mostových žeriavov áno 17.02.2014
Radové garáže sídlisko Západ, Levoča - verejné osvetlenie áno 17.02.2014
Pracovná obuv, pracovné odevy áno 11.02.2014
Pracovné náradie, domáce potreby áno 11.02.2014
Čistiace prostriedky áno 10.02.2014
Poskytnutie služieb mapového portálu áno 10.02.2014
Mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, mlynské výrobky, mäso a mäsove výrobky, ovocie a zelenina, ostatné potr. výrobky áno 04.02.2014
Poskytnutie služby  Koordinátor odbornej aktivity č. 1  v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Poskytnutie služby:  Grafické spracovanie a tlač publikácie v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Dodávka tovaru: vybavenie a zariadenie v rámci projektu „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov“. áno 27.01.2014
Poskytnutie služby:  Kurz Komunikačné zručnosti v rámci projektu  „Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov. áno 27.01.2014
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 23.01.2014
Xerografický papier A4 áno 23.01.2014
Nástroje, kuchynské zariadenie, domáce potreby áno 08.01.2014
Renovované tonery do tlačiarní áno 07.01.2014
Mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, mlynské výrobky,
mäso a mäsove výrobky, ovocie a zelenina, ost. potr. výrobky
áno 07.01.2014
Potraviny a suroviny pre potreby samostatného útvaru MsÚ – sekretariát a organizovaných podujatí a akcií Mesta Levoča - prvý polrok 2014 nie 02.01.2014
     
ROK 2013
Poskytnutie právnych služieb nie 20.12.2013
Obstaranie  Územného plánu mesta Levoča, zmena  v lokalite GPI nie 20.12.2013
Zmena Územného plánu mesta Levoča nie 20.12.2013
Výstavba novej tréningovej haly pre ľadový hokej nie 20.12.2013
Posilovací stroj Power Tec WB-LS 11 nie 20.12.2013
Pracovná obuv MsP nie 20.12.2013
Poistenie majetku mesta Levoča nie 18.12.2013
Mliečne výrobky, rastlinné a živočišné tuky a oleje, mlynské výrobky, ostatné potr. výrobky, mäso a mäsové výrobky,ovocie a zelenina nie 12.12.2013
Mäso, mäsové výrobky, potraviny - vianočné posedenie nie 12.12.2103
Dom meštianský, NMP č. 43 (výstavné priestory-galéria) kompletizačné práce nie 12.12.2013
Stanovenie všeobecnej hodnoty "Hnedej priemyselnej zóny" nie 12.12.2013
Kancelárske potreby nie 10.12.2013
Občerstvenie - Mestské zastupiteľstvo nie 10.12.2013
Nástroje a osobné ochranné pomôcky nie 10.12.2013
Encyklopédia nie 25.11.2013
Úprava a ochrana jestvujúcich inžinierských sietí - NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Úprava vstupov k objektom na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dodávka a montáž regulátora verejného osvetlenia a doplnenie prvkov drobnej architektúry na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na NMP v Levoči - I. etapa nie 25.11.2013
Dom meštianský, NMP č. 43 (výstavné priestory-galéria) doplnkové práce nie 25.11.2013
Tlač a dodanie mesačníka LIM - Levočský informačný mesačník nie 07.11.2013
Nástroje nie 06.11.2013
Mliečne výrobky, mlynské výrobky, rastlinné a živočíšne oleje a tuky, mäso a mäsové výrobky, rôzne potravinárske výrobky, ovocie a zelenina, laboratorny rozbor jedla nie 04.11.2013
Občerstvenie, potraviny - ukončenie Prestavby NMP - 1. etapa nie 25.10.2013
Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba - statické zabezpečenie podstrešného obvodového muriva nie 21.10.2013
Stravovanie pri príležitosti konania Dňa Ľudovíta Štúra v Levoči dňa  24.10.2013 nie 18.10.2013
Kancelárske potreby áno 16.10.2013
Školské potreby - podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením nie 15.10.2013
Potraviny a mäsové výrobky nie 07.10.2013
Ovocie a zelenina, mliečne výrobky, mlynské výrobky , rastlinné tuky a oleje, rôzne potravinárske výrobky a mäso a mäsové výrobky áno 08.09.2013
Oprava konvektomatu áno 08.09.2013
Košická 8 Levoča, oprava strechy a štítového múru nie 02.10.2013
Čistiace výrobky, toaletný papier áno 01.10.2013
Cykloturistický chodník Levoča - III. etapa - PD nie 30.09.2013
Úprava svahu v areáli zimného štadióna nie 30.09.2013
Náradie, pracovné odevy a doplnky áno 30.09.2013
Aktualizácia projektovej dokumentácie stavby: "Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa" - Realizačný projekt nie 27.09.2013
Kultúra - puto spájajúce obyvateľov vidieka áno 27.09.2013
Označenie podzemného a nadzemného hydrantu áno 18.09.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 16.09.2013
Oprava oplotenia skládky TKO Dlhé Stráže nie 12.09.2013
Poistenie "Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh" nie 12.09.2013
Cyklistický chodník - 3. etapa, spracovanie PD nie 12.09.2013
Ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky a oleje, mlynské výrobky , mäso a mäsove výrobky a rôzne potravinárske výrobky - jedáleň áno 11.09.2013
Rekonštrukcia VO na uliciach Bottova, Kasárenská nie 09.09.2013
Rekonštrukcia verejného schodiska nie 06.09.2013
Pekársky tovar, cukrárske výrobky áno 04.09.2013
Stravovanie zamestnancov áno 04.09.2013
- kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk
- nástroje
áno 02.09.2013
Ovocie a zelenina, mlynské výrobky, mliečne výrobky, rastlinné tuky a oleje, rôzne potr. výrobky - jedáleň áno 21.08.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby áno 20.08.2013
Pracovné odevy áno 19.08.2013
Recepcia počas medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla - Tajomná Levoča nie 19.08.2013
Prevencia kriminality v meste Levoča - informácia vyhodnotenie ponúk nie 09.08.2013
Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov - informácia vyhodnotnie ponúk nie 15.08.2013
Spracovanie úpravy projektovej dokumentácie stavby: Prestavba NMP v Levoči - I. etapa v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z. a technického predpisu TP 10/2011 nie 12.08.2013
Mäso a mäsové výrobky a ovocie a zelenina - jedáleň áno 05.08.2013
Ovocie a zelenina, mlynske výrobky, rastlinné oleje a tuky, mliečne výrobky, rôzne potravinárske výrobky - jedáleň áno 30.07.2013
Nástroje áno 29.07.2013
Pracovné odevy a doplnky áno 29.07.2013
Potraviny a mäsové výrobky áno 19.07.2013
Mäso, mäsové výrobky - detské jasle áno 18.07.2013
Ovocie, zelenina - detské jasle áno 18.07.2013
Rôzne potravinárske výrobky - detské jasle áno 18.07.2013
Dodanie mlynských výrobkov - detské jasle áno 18.07.2013
Čistiace a hygienické prostriedky - detské jasle áno 18.07.2013
Čistiace a hygienicke prostriedky áno 17.07.2013
Mäso a mäsove výrobky áno 17.07.2013
Ovocie, zelenina áno 17.07.2013
Rôzne potravinárske výrobky áno 15.07.2013
Dodanie mlynských výrobkov áno 15.07.2013
Rôzne kancelárske zariadenia a kanc. potreby áno 12.07.2013
Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk áno 11.07.2013
Čistiace výrobky áno 11.07.2013


 


Súhrnná správa o zákazkách  podľa § 91 ods. 1 písm. a) realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v I. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v IV. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v I. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v II. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v III. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných Mestom Levoča v IV. Q 2011


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka