Oznamy mesta

Zmena organizácie dopravy v meste Levoča od 01.05.2023

Upozornenie na zjednosmernenie ulíc

Z dôvodu riešenia statickej dopravy a prejazdnosti miestnych komunikácií dôjde od 01.05.2023 ku zjednosmerneniu Kláštorskej ulice v dopravnom smere od križovatky s Gymnaziálnym prechodom po ulicu Žiacku. Súčasne sa zjednosmerní aj ulica Gymnaziálny prechod v dopravnom smere od ulice Novej k ulici Kláštorskej a spojovacia ulica pri Základnej umeleckej škole v dopravnom smere od Kláštorskej ulice k Námestiu Majstra Pavla.