Oznamy mesta

Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 14.3.2023 /utorok/ o 10.00 h

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa  14.3.2023 /utorok/ o 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

  1. Otvorenie
  2. Kúpa nehnuteľnosti
  3. Súhlas s realizáciou projektu (Nemocnica AGEL Levoča)
  4. Záver

    Materiály k zasadnutiu MZ