Oznamy mesta

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 23.2.2023 o 10.00 h

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa  23.2.2023 o 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Zmena rozpočtu č. 1
 5. Projekt: Obnova strechy meštianskeho domu na Kláštorskej  ulici č.27
 6. Projekt: Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou
 7. Projekt:  Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.28 v Levoči – projektová dokumentácia
 8. Projekt:  Levoča, Budova administratívna solitér na Námestí Štefana Kluberta č.6 v Levoči – zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky
 9. Projekt:  Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43  – reštaurátorsky výskum a spracovanie návrhu na  reštaurovanie
 10. Projekt:  Reštaurátorské práce –Radnica v Levoči – 2.etapa
 11. Projekt: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča
 12. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – transféry na kultúru
 13. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – transféry na šport
 14. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení
 15. Návrh doplnku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci,  kultúry, športu, výchovy a vzdelávania  z rozpočtu Mesta Levoča
 16. Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Levoča
 17. Doplnky k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči
 18. Zmena v komisii finančnej a investícií mesta
 19. Správa o činnosti MsP za rok 2022
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver- MATERIÁLY K ZASADNUTIU