Oznamy mesta

MESTO LEVOČA AKO SPRÁVCA DANE DORUČUJE POČAS MÁJA ROZHODNUTIA ZA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DAŇ ZA PSA A POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD DAŇOVNÍKOM A POPLATNÍKOM

Mesto Levoča doručuje rozhodnutia za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad daňovníkom a poplatníkom nasledovne:

  • do aktivovanej elektronickej schránky na doručovanie
  • doručovateľmi Mestského úradu v Levoči (od 02.05..2023 do 31.05.2023)
  • Slovenskou poštou, a. s.

Rozhodnutie k dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad je zasielané všetkým daňovníkom a poplatníkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, bez ohľadu na to, či už dane a poplatky zaplatili bez rozhodnutia.

Termíny splatnosti/splátok za dane a poplatok sú uvedené v rozhodnutí.

Splátky dane je potrebné zaplatiť najneskôr v lehote ich splatnosti na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Levoči, ktorý je poverený prijímať platby.