Oznamy mesta

Dotazník pre účely spracovania strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2021 – 2027 (2030)

„Vážení obyvatelia,

v meste Levoča v súčasnosti prebieha proces prípravy nového strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2021 – 2027 (2030). Cieľom prípravnej fázy koncepcie dokumentu je dôkladná analýza súčasného stavu mesta Levoča, ktorá je kľúčová pri identifikácií hlavných faktorov rozvoja a následnom určovaní stratégie efektívneho rozvoja mesta Levoča do budúcnosti.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť k spolupráci a participácií pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča. Vyplnením nasledovného dotazníka nám pomôžete poukázať na priority a ciele ako aj na nedostatky, ktoré vnímate ako dôležité, pričom nám poskytnete pohľad a Vaše názory, postrehy a námety na zefektívnenie rozvoja nášho mesta.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú využité výhradne pre účely spracovania strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2021 – 2027 (2030)“

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5jL73RoSW7qeTulMZj2aR0CLjP89_TbVDKr-CR-mENdoQkQ/viewform

 

Mgr. Denisa Dzurillová
koordinátor

OP Efektívna verejná správa
Mestský úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
e-mail: denisa.dzurillova@levoca.sk
tel.: +421 915 337 308