Oznamy mesta

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 23. septembra 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h v kongresovej sále mestského divadla

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa  23. septembra 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h

v kongresovej sále mestského divadla

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2021, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta
 5. Zmena rozpočtu č. 4
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
 7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 /2022/
 8. Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
 9. Cenový výmer č. 1/2022 – MHD Levoča
 10. Informácia o vydaní doplnku č. 31 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 11. Informácia o vydaní doplnku č. 32 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 12. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves – informácia
 13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
 14. Optimalizácia siete nemocníc – Nemocnica AGEL LEVOČA
 15. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021
 16. Interpelácie poslancov MZ
 17. Záver.