Oznamy mesta

Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa  25. februára 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h

V KONGRESOVEJ SÁLE MESTSKÉHO DIVADLA

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Nakladanie s majetkom mesta
 4. Zmena rozpočtu č. 1 Mesta Levoča na rok 2021
 5. Projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča, Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 v Levoči, Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči,   Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa, Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči
 6. Obnova Radnice v Levoči – I. etapa
 7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021
 8. Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
 9. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020
 10. Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020
 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 12. Interpelácie poslancov MZ.
 13. Záver.

 

materiály k zasadnutiu MZ