Aktuality

IBV Krupný jarok – vyhodnotenie 1. kola obchodnej verejnej súťaže

ibv_baner

Termín na predkladanie súťažných návrhov v rámci tejto súťaže uplynul dňa 11.12.2020. Záujem o  kúpu pozemku bol príjemným prekvapením – začiatkom decembra mesto komunikovalo s  viac ako 50-timi záujemcami. Svoj súťažný návrh vyhlasovateľovi doručilo nakoniec 33 účastníkov. Dňa 14.12.2020 sa konalo verejné otváranie obálok, na ktorom bola každá obálka po kontrole jej neporušenosti otvorená. Následne bol nahlas a  zreteľne prečítaný dátum a čas doručenia obálky, a  zo súťažného návrhu bol identifikovaný navrhovateľ, pozemok resp. pozemky, o ktorých kúpu mal navrhovateľ záujem, a výška ponúknutej kúpnej ceny. Po verejnom otvorení obálok jednotlivé súťažné návrhy vyhodnotila 6-členná komisia, ktorá zároveň preskúmala ich súlad s  podmienkami súťaže, a nakoniec  zostavila poradie úspešných účastníkov.

Dá sa konštatovať, že 1. kolo súťaže na predaj 28 stavebných pozemkov v  lokalite Krupný jarok bolo úspešné. Z celkového počtu 28 pozemkov bolo v 1. kole súťaže predaných 20 pozemkov v  celkovej kúpnej cene 822  934 eur. Priemerná cena za meter štvorcový pozemku tak predstavovala 64,32 eur.

Účastníci mali v  prevažnej miere záujem o kúpu tých pozemkov, ktoré boli určené na výstavbu prízemných rodinných domov typu bungalov. Je to zaujímavé zistenie, s ktorým bude mesto pri plánovaní budúcej zástavby môcť ďalej pracovať. Víťazní účastníci súťaže budú v priebehu januára 2021 postupne kontaktovaní a  vyzývaní na uzavretie riadnych kúpnych zmlúv.

Neúspešní účastníci súťaže však nemusia smútiť – o zostávajúcich 8 pozemkov v  IBV Krupný jarok sa budú môcť uchádzať v 2. kole súťaže, ktoré by malo byť vyhlásené pravdepodobne v  priebehu februára 2021. O  tejto skutočnosti bude verejnosť v  dostatočnom predstihu informovaná prostredníctvom webových stránok www.levoca.sk a  www.lml.sk, sociálnych sietí, mesačníka LIM a  vysielania TV Levoča.

Mgr. Martin Drahomirecký, Mesto Levoča, odd. majetkové