Materiály - 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Materiály – 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči
23. september 2021 /ŠTVRTOK/ o 10, 00 h v kongresovej sále mestského divadla

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nakladanie s majetkom mesta
  03 – Nakladanie s majetkom mesta
 4. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2021, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta
  04_1 – Rozbor hospodárenia mesta I. polrok 2021
  04_2 – Rozbor k 30.06.2021
  04_3 – MSKS – Rozbor hospodárenia
  04_4 – TS – Rozbor hospodárenia
 5. Zmena rozpočtu č. 4
  05_1 – Zmena rozpočtu č. 4 – uznesenia
  05_2 – Dôvodová správa ku zmene rozpočtu č. 4
  05_3 – Zmena rozpočtu č.4
  05_4 – Zmena rozpočtu č.4
 6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
  06 – VZN mesta o určení výšky určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
 7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 /2022/
  07 – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 _2022_
 8. Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
  08 – Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
 9. Cenový výmer č. 1/2022 – MHD Levoča
  09 – Cenový výmer č. 1_2022 – MHD Levoča
 10. Informácia o vydaní doplnku č. 31 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  10 – Informácia o vydaní doplnku č. 31 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 11. Informácia o vydaní doplnku č. 32 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
  11 – Informácia o vydaní doplnku č. 32 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 12. Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves – informácia
  12 – Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves – informácia
 13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
  13 – VZN mesta o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
 14. Optimalizácia siete nemocníc – Nemocnica AGEL LEVOČA
  14 – Optimalizácia siete nemocníc – Nemocnica AGEL LEVOČA
 15. Helske s.r.o. – súhrnná správa
  15 – Helske s.r.o. – súhrnná správa
 16. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021
  16 – Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021
 17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok MSKS
  18 – Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 18. Interpelácie poslancov MZ
 19. Záver.

Investičné akcie 2021, 2022