Aktuality

VÝRUB DREVÍN V LEVOČI

IMG_8704

Zástupcovia majetkového oddelenia, oddelenia investičnej činnosti a technických služieb sa stretli so správcami bytových domov. Diskutovali o postupoch a podmienkach výrube stromov na území mesta.

Zástupcovia mesta predstavili oficiálne postupy, ako požiadať o výrub drevín a správcovia ponúkli príklady z praxe aj problémy, s ktorými sa stretávajú.

Žiadosť o výrub drevín je potrebné podať na Mestskom úrade v Levoči.

Výrub drevín sa uskutoční odborne spôsobilou osobou (Technické služby alebo iná organizácia, ktorá to má v predmete činnosti) najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára.

Za realizáciu výrubu zodpovedá žiadateľ.

Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby výrub bol realizovaný čo najšetrnejšie a nebol poškodený okolitý porast a stavby.

Po výrube žiadateľ odstráni všetku drevnú hmotu, bez zvyšku. (najmä kmene drevín, ktorých pozostatky bránia pri údržbe trávnatých plôch verejnej zelene)

Pri každej žiadosti je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok (fyzická osoba – 10 EUR a právnická osoba 100 EUR).

VIAC INFO NÁJDETE TU

Galéria