Aktuality

VOLEBNÝ MANUÁL: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

IMG_0766

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

KTO MÔŽE VOLIŤ?

Voličmi mesta Levoča v týchto voľbách sú obyvatelia mesta, ktorí dovŕšili alebo najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Cudzinci v týchto voľbách voliť nemôžu, aj keď majú trvalý pobyt na území mesta Levoča. Naopak, občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt v Levoči, v týchto voľbách voliť na území mesta Levoča môžu na základe hlasovacieho preukazu. Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môžu v týchto voľbách voliť na základe čestného vyhlásenia v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky, Levoču pritom nevynímajúc.

KDE SA BUDE VOLIŤ?

Voliť sa bude predovšetkým vo volebnej miestnosti. Na vykonanie týchto volieb bolo v Levoči utvorených 11 volebných okrskov s volebnými miestnosťami. Volebné miestnosti sú aj v mestských častiach Levočské Lúky a Levočská Dolina.

Voliť sa bude aj mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže volič požiadať zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov. O takéto hlasovanie možno požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom okrsku, prípadne aj pred dňom konania volieb Mestský úrad Levoča, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky – tel. č.: 053/4514014 klapka 119, e-mail: darina.krajnakova@levoca.sk.

Prenosná volebná schránka nemôže prekročiť hranice príslušného volebného okrsku.

Voliť sa bude aj v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb.

Dôležité je vedieť, že takto bude umožnené hlasovať voličom s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 5, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, no tiež voličom, ktorí trvalý pobyt vo volebnom okrsku č. 5 nemajú, na základe hlasovacieho preukazu.

Voliť sa bude tiež v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. 

Voliť sa bude vo volebnom okrsku, kde má volič trvalý pobyt, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe hlasovacieho preukazu alebo čestného vyhlásenia voliča bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

ČO K VOĽBÁM POTREBUJEM?

Hlasovanie je možné len v deň prezidentských volieb a to na území Slovenskej republiky. Volič musí mať pri sebe platný občiansky preukaz. Pokiaľ ho nemá alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenska, môže sa preukázať cestovným pasom a komisii zároveň predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

ČO SA DEJE VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI?

Po preukázaní totožnosti vo volebnej miestnosti bude voličovi vydaný hlasovací lístok a prázdna obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí občan v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Odoberie sa do osobitného priestoru, v ktorom zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta. Pokiaľ nevstúpi do určeného priestoru alebo zakrúžkuje viac kandidátov, hlas je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky – urny.

Požiadať môže aj o nový hlasovací lístok. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží do schránky pre nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Pokiaľ ho odmietne odložiť do vybranej zapečatenej schránky, bude mu uložená pokuta 33 eur.

VOLIČI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A PRENOSNÁ SCHRÁNKA

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, po oznámení okrskovej komisii, má právo vziať na hlasovanie so sebou inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

HLASOVANIE V INOM VOLEBNOM OKRSKU

Ak sa volič v deň volieb nachádza v obvode iného volebného okrsku, než do ktorého patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky aj v tomto inom okrsku, a to na základe hlasovacieho preukazu, ktorý mu vydala obec jeho trvalého pobytu. Hlasovací preukaz musí odovzdať súčasne s prevzatím hlasovacieho lístka pri voľbe.

Galéria