Aktuality

Ako vyzeral školský rok v školách pod správou mesta?

school-3592121_1280

Školský rok 2023/2024 sa pomaly chýli ku koncu a je čas bilancovať úspechy a výzvy, ktorým čelili školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. Tento rok bol pre všetkých zúčastnených plný inovatívnych projektov, výnimočných úspechov študentov a neustáleho prispôsobovania sa meniacim podmienkam vzdelávacieho prostredia.Školy preukázali vysokú úroveň vzdelávacieho procesu, podporenú aktívnou spoluprácou medzi učiteľmi, študentmi a rodičmi. Okrem akademických výsledkov sa kládol dôraz aj na rozvoj mimoškolských aktivít, ktoré obohacujú školský život a prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti žiakov.

Rozhovor s vedúcou Oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školského úradu Máriou Choborovou prináša prehľad kľúčových udalostí, projektov a iniciatív, ktoré sa odohrali počas uplynulého školského roka, a hodnotí ich vplyv na vzdelávací proces a komunitu mesta.

Ako by ste vo všeobecnosti zhodnotili uplynulý školský rok?

Materské školy, základné školy, základná umelecká škola aj centrum voľného času počas školského roka 2023/2024 plnili úlohy, ktoré súviseli s budovaním vzťahu k vzdelávaniu, k regionálnej kultúre a k športu. Levočské školy sú otvoreným spoločenstvom detí, žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj širšej komunite mesta a regiónu. Spájajú kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností detí a žiakov so zameraním na ich vzájomné rešpektovanie sa. V spolupráci s rodičmi detí a žiakov školy venovali pozornosť pri vštepovaní mravných a morálnych postojov a zároveň vyvíjali úsilie na elimináciu negatívnych vplyvov šíriacich sa najmä prostredníctvom  sociálnych sietí. Poslaním škôl bolo vytvoriť pre detí a žiakov podmienky pre všestranný rozvoj ich nadania a talentu.

V tomto školskom roku  navštevovalo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča materské školy 447 detí, základné školy 1059 žiakov, základnú umeleckú školu 1018 žiakov a centrum voľného času 687 detí a žiakov. Školskú dochádzku v základných školách končí 149 žiakov, z toho 110 žiakov čaká štúdium na stredných školách. V školskom roku 2024/2025 do prvých ročníkov základných škôl bolo  prijatých 122 prvákov.

Dosiahnuté úspechy žiakov základných škôl:

Krajské kolá:

Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto: A. Bendžalová (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10),

 1. miesto: Veronika Cimbalová (Základná škola, Gašpara Haina 37)

Matematická olympiáda – 3.miesto: K. Šupolová (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10)

Biologická olympiáda – 2 miesto: K. Pomikalová (Základná škola, Gašpara Haina 37)

Basketbal – 3.miesto družstvo dievčat zo (Základná škola, Jána Francisciho 11)

Okresné kolá:

Cezpoľný beh – 3.miesto družstvo chlapcov (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10)

Florbal – 1.miesto družstvo dievčat (Základná škola, Jána Francisciho 11)

Basketbal – 1.miesto družstvo dievčat ( Základná škola, Jána Francisciho 11)

Futbal starších žiakov 1.miesto družstvo chlapcov (Základná škola, Gašpara Haina 37)

Volejbal  2.miesto družstvo dievčat (Základná škola, Gašpara Haina 37), 3.miesto družstvo chlapcov (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10)

Mc Donald´s Cup 1.miesto družstvo chlapcov (Základná škola, Gašpara Haina 37)

Slávik Slovenska 1.miesto: M. Cimbalová (Základná škola, Gašpara Haina 37), 3.miesto: D. Soláková (Základná škola, Jána Francisciho 11)

Pytagoriáda – 2.miesto: B. Berko (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10), 3.miesto: K. Šupolová (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10), 1.miesto: G. Hopudka (Základná škola, Gašpara Haina 37), 2.miesto: A. Šurcová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 3.miesto: S. Fľaková (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Dejepisná olympiáda – 1.miesto: R. Rusňák (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 1.miesto: A. Šurcová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 2.miesto: O. Schneider, 3.miesto: K. Bujňáková (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10)

3.miesto: Š. Vrábeľ (Základná škola, Gašpara Haina 37),,

Geografická olympiáda – 1.miesto: T. Žifčáková (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 2.miesto: G. Hospudka (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 2.miesto: Z. Melcherová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 1.miesto: R. Rusňák (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 3.miesto: P. Breja (Základná škola, Gašpara Haina 37),,

Chemická olympiáda – 2.miesto: K. Pomikalová (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Matematická olympiáda – 1.miesto: G. Hospudka (Z5), O. Čarák (Z5), Simona Fľaková (Z8), R. Rusňák (Z9), 2.miesto: P. Gibala (Z9) (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Biologická olympiáda – 1.miesto: O. Schneider (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10), 1.miesto: A. Pjaták, O. Pavlenda ( Základná škola, Jána Francisciho 11), 2.miesto: K. Pomikalová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, S. Rímska ( Základná škola, Jána Francisciho 11)

Technická olympiáda – 2.miesto: D. Šaradín, P. Gibala, J. Vronč (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Šalianský Maťko – 3.miesto: H. Pavlová (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10), 2.miesto: V. Cimbalová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 3.miesto: T. Fudalyová (Základná škola, Gašpara Haina 37),,

Hviezdoslavov Kubín – 1.miesto:  A. Bendžalová (próza), 2.miesto: K. Šupolová (próza), 3.miesto: H. Pavlová (poézia), 3.miesto: N. Kellnerová (poézia) (Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10), 1.miesto: V. Cimbalová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 1.miesto: M. Cimbalová (Základná škola, Gašpara Haina 37),, 2.miesto: B. Gabčová (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Olympiáda zo slovenského jazyka – 1.miesto: P. Gibala (Základná škola, Gašpara Haina 37),

Olympiáda z anglického jazyka – 1.miesto: D. Šaradín (Základná škola, Gašpara Haina 37),

 1. Najvýznamnejšie úspechy žiakov základnej umeleckej školy:
 • zlaté pásmo Terézia Kotarbová a zlaté pásmo Klára Polláková na celoslovenskej detskej speváckej súťaži populárnej a autorskej piesne „Jesienka“ v Prievidzi pod vedením Mgr. Milana Polláka (november)
 • ocenenie žiakov výtvarného odboru Laury Borskej a Eliáša Niča pod vedením PaedDr. Ľubomíra Repaského na Medzinárodnom bienalle grafiky detí a mládeže v meste Toruň – Poľsko (november)
 • finále súťaže Nové tváre slovenského jazzu 2023 – Gregor Špener (bicie nástroje, kapela O.B.C) a Gregor Chalupecký (basová gitara, kapela The Bureau) cena za presvedčivý profesionálny inštrumentálny výkon – bývalí absolventi školy pod vedením Mgr. Vladimíra Tomku (november)
 • zlaté pásmo spevácky zbor Labuť pod vedením Mgr. Milana Polláka na regionálnom kole súťaže Mládež spieva s postupom na krajské kolo (marec)
 • bronzové pásmo Magdaléna Piatniková pod vedením Mgr. Milana Polláka na speváckej a výtvarnej súťaži „Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie“ (marec)
 • čestné uznanie Natália Caková pod vedením PaedDr. Kataríny Drahomireckej – výtvarná tvorba detí a mládeže v Tatranskej galérii v Poprade (marec)
 • strieborné pásmo spevácky zbor Labuť pod vedením Mgr. Milana Polláka na krajskom kole súťaže Mládež spieva (marec)
 • miesto próza Anna Zvancigerová, 2. miesto poézia Matej Fabiš, 3. miesto poézia Viktória Majerčíková pod vedením PaedDr. Ľubomíry Kučkovej na 70. ročníku okresného kola postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín (apríl)
 • zlaté pásmo Miriam Krajňaková, zlaté pásmo Veronika Piatniková, strieborné pásmo Nela Deptová pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického na Celoslovenskej gitarovej súťaži s medzinárodnou účasťou v Bojniciach (apríl)
 • zlaté pásmo Ester Kopaničáková pod vedením Mgr. Alžbety Kamenickej, zlaté pásmo Daniela Felberová, strieborné pásmo Štefan Vrabeľ pod vedením PaedDr. Viery Svaljavčikovej, strieborné pásmo Tatiana Piatniková pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej na Celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou „Popradské klavírne pódium“ (apríl)
 • zlaté pásmo 1. miesto Veronika Piatniková a cena starostky obce Smižany za výnimočný interpretačný výkon, zlaté pásmo 1. miesto Nela Deptová, zlaté pásmo 2. miesto Matúš Kamenický a cena pre najmladšieho účastníka festivalu, zlaté pásmo 3. miesto Miriam Krajňáková pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického na celoslovenskej gitarovej súťaži „Smižianska gitara“ (máj)
 • miesto Veronika Piatniková, 3. miesto Anna Zvancigerová pod vedením PaedDr. Ľubomíry Kučkovej na krajskom kole Hviezdoslavov Kubín v Prešove (máj)
 • zlaté pásmo Laura Felberová pod vedením Mgr. Andrei Pačnárovej (korepetície Bc. Marek Vrabeľ) na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch (máj)
 • zlaté pásmo Tatiana Piatniková pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej, strieborné pásmo Ester Kopaničáková a strieborné pásmo Hana Pavlová pod vedením Mgr. Alžbety Kamenickej, čestné uznanie Štefan Vrabeľ pod vedením PaedDr. Viery Svaljavčikovej (korepetície Bc. Marek Vrabeľ) na celoslovenskej klavírnej súťaži „Pianoforte“ v Starej Ľubovni (máj)
 • zlaté pásmo 1. miesto Miriam Krajňáková, zlaté pásmo 1. miesto Veronika Piatniková, zlaté pásmo 2. miesto Nela Deptová, strieborné pásmo Matúš Kamenický pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického na celoslovenskej gitarovej súťaži „La Guitaromanie“ v Martine (jún)
 • cena spoločnosti J.K. Nertza – pozvánka pre Miriam Krajňákovú, pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického na medzinárodný festival J.K. Nertza v Bratislave, kde vystúpi na koncerte pre talentovaných žiakov, súčasťou je hodina so zahraničným lektorom (masterclass) a účasť na večerných koncertoch
 • prijatí žiaci na školy umeleckého zamerania – Tamara Valosová, Škola umeleckého výtvarníctva Košice, odbor reštaurátorstvo, Nina Böttcherová – Vysoké účení technické, fakulta výtvarných umení, odbor grafický dizajn Brno pod vedením PaedDr. Ľubomíra Repaského

Podujatia organizované školou, reprezentácia školy na festivaloch: 

 • reprezentácia školy a mesta žiakmi výtvarného odboru na XXXVI. ročníku medzinárodného kultúrneho festivalu mládeže v Bercete – Taliansko   pod vedením PaedDr. Ľubomíra Repaského (august)
 • reprezentácia školy a mesta speváckeho zboru Chorus minor  pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej na medzinárodnom festivale zborového spevu „Dragan Shuplevski“ v Macedónsku (august)
 • spoluúčasť organizovania XVI. ročníka hudobného festivalu Levočské babie leto (september)
 • reprezentácia školy a mesta speváckeho zboru Dúha pod vedením p. Petra Kolesára a Mgr. Milana Polláka na 33. ročníku nesúťažnej prehliadky zrakovo postihnutých mladých hudobníkov „Tmavomodrý svet“ v Brne ČR (september)
 • reprezentácia školy žiakmi výtvarného odboru na celonárodnej osvetovej kampani Ružový október – výtvarné práce zdobia steny rádiologického oddelenia levočskej nemocnice pod vedením PaedDr. Kataríny Drahomireckej
 • koncert speváckeho zboru Chorus minor pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej, detského speváckeho zboru LABUŤ pod vedením Mgr. Milana Polláka a organistov Bc. Mareka Vrabeľa a doc. PaedDr. Miroslava Kopnického, PhD. pri príležitosti 30. výročia zápisu lokality Spišský hrad a pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v Bazilike sv. Jakuba (november)
 • článok o folklórnom súbore Levočan v Prešovských novinách – vedúca tanečnej zložky Tatiana Stanislavová, DiS. art., vedúci hudobnej zložky Bc. Ladislav Lisovszki, DiS. art. (november)
 • vianočné koncerty a výstava žiakov školy (december)
 • Decembrové interné koncerty
 • účinkovanie žiakov Terézie Kotarbovej a Maroša Zajaca pod vedením pedagógov doc. PaedDr. Miroslava Kopnického a Bc. Mareka Vrabeľa na svätých omšiach v levočských chrámoch
 • Kalendár ZUŠ Levoča 2024 žiakov výtvarného odboru pod vedením       Kataríny Drahomireckej (december)
 • Anjeli v nemocnici – výtvarné práce zdobia steny rádiologického oddelenia levočskej nemocnice pod vedením PaedDr. Kataríny Drahomireckej (december)
 • účinkovanie žiakov tanečného odboru a hudobného odboru pod vedením Jaroslavy Hlavčovej, DiS. art. a Mgr. Milana Polláka na Tenisovom plese 2024 a plese Spojenej školy internátnej v Levoči (február)
 • reprezentácia školy speváckeho zboru Labuť pod vedením Mgr. Milana Polláka na premiére filmu Konzervy času Kazimíra Štubňu (marec)
 • účinkovanie žiakov literárno-dramatického odboru pod vedením PaedDr. Ľubomíry Kučkovej na druhom ročníku projektu „Rozprávkový kaštieľ“ (marec)
 • výroba veľkonočnej kraslice žiakmi výtvarného odboru pod vedením PaedDr. Kataríny Drahomireckej, ktorá zdobila Námestie Majstra Pavla (marec)
 • účinkovanie speváckeho zboru Chorus Minor pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej v RTVS (apríl)
 • účinkovanie žiakov tanečného odboru pod vedením Jaroslavy Hlavčovej, DiS. art. na Veľkonočných remeselných trhoch 2024
 • účinkovanie Tatiany Piatnikovej pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej, Martina Ščecinu pod vedením p. petra Kolesára a Štefana Vrabeľa pod vedením PaedDr. Viery Svaljavčikovej na koncertnom projekte katedry klávesových nástrojov VŠMU Bratislava „Rodinné striebro – obrázky zo Slovenska“ (marec)
 • účinkovanie žiakov literárno-dramatického odboru pod vedením PaedDr. Ľubomíry Kučkovej a tanečného odboru pod vedením Jaroslavy Hlavčovej, DiS. art. na worshope „Na počesť dámy“ v priestoroch kláštora minoritov (apríl)
 • koncert speváckeho zboru Chorus minor pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej a sláčikového orchestra školy pod vedením Bc. Ladislava Lisovszkéko, DiS. art. pri príležitosti ukončenia projektu „Radnica otvorená komunitám“ v bazilike sv. Jakuba (apríl)
 • účinkovanie Miriam Krajňakovej pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického na vernisáži výstavy „Hermann Kern a jeho starci“ v kláštore minoritov (apríl)
 • koncert speváckeho zboru Chorus minor pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej a sláčikového orchestra školy pod vedením Bc. Ladislava Lisovszkéko, DiS. art. v Bazilike sv. Jakuba (apríl) – pre veľký záujem verejnosti, opakovanie koncertu
 • účinkovanie speváckeho zboru Labuť pod vedením Mgr. Milana Polláka v RTVS (apríl)
 • projekt školy (účinkovanie žiakov) „Hráme a tancujeme deťom“ pre žiakov základných škôl a verejnosť v mestskom divadle pod vedením Ľubomíry Kučkovej, Jaroslavy Hlavčovej, DiS. art., Tatiany Stanislavovej, DiS. art. a doc. PaedDr. Miroslava Kopnického, PhD. (máj)
 • účinkovanie speváckeho zboru Labuť pod vedením Mgr. Milana Polláka, Nely Deptovej pod vedením Mgr. art. Mareka Kamenického, Štefana Vrabeľa pod vedením PaedDr. Viery Svaljavčikovej, Tatiany Piatnikovej pod vedením PaedDr. Márie Kamenickej v projekte H.U.D.B.A klasika v kongresovej sále mestského divadla (máj)
 • Májové koncerty školy v mestskom divadle
 • absolventské popoludnia ZUŠ Levoča v mestskom divadle (jún)
 • ocenenie školy – I. miesto v okrese Levoča v projekte Orly vzdelávania 2023 – voľba zákazníkov (jún)

Prebehli nejaké opravy a rekonštrukcie väčšieho charakteru?

V tomto školskom roku si školy v rámci svojich finančných  možností svojpomocne zveľadili interiér aj exteriér. Materské školy obohatili  prostredie podnetnými hracími prvkami, v základných školách boli zveľadené priestory ako aj doplnené audiovizuálne učebné pomôcky, a v základnej umeleckej škole boli svojpomocne zrekonštruované triedy, zakúpené nové kostýmy pre žiakov aj  hudobné nástroje.

Čo prinesie budúci šk. rok – aké výzvy či zaujímavosti?

Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu výchovy a vzdelávania.  Každý nový školský rok prináša nové výzvy, ktoré majú konkrétne ciele a tie by mali byť zamerané na  zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania a elimináciu negatívach prejavov v správaní sa žiakov.

Želáme všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy krásne prázdninové a dovolenkové dni, nech sa nesú v znamení nezabudnuteľných zážitkov a spomienok!