Aktuality

Rekonštrukcia budovy historickej radnice prepisuje históriu nášho mesta

Red Minimalist Fashion New Blog Post Announcement Instagram Post

 Levočská radnica bola vždy dejiskom významných udalostí. Zatiaľ čo v minulosti v nej sídlil richtár, notár a mestská rada – autority, ktoré rozhodovali o osudoch Levočanov, v súčasnosti sa tu prijímajú dôležité návštevy, organizujú sobáše alebo prednášky. Na prvom poschodí sú reprezentatívne priestory a sídlo expozície SNM – Spišského múzea v Levoči o histórii mesta, ktoré očaria každého návštevníka. Na prízemí radnice bývali malé predajne, pred niekoľkými rokmi jarmok, no Levočania si ich pamätajú vždy ako tmavé, miestami až ponuré priestory. Suterén  nebol prístupný verejnosti desaťročia. Zmeniť by sa to malo už začiatkom leta, po skončení 1. etapy obnovy radnice. Vrcholiaca rekonštrukcia prízemia a suterénu priniesla mnohé významné historické nálezy, ale aj život a svetlo do priestorov, ktoré by mali byť po novom otvorené nielen pre návštevníkov mesta, ale aj pre komunity, ktoré tu žijú.

Levočská radnica podstúpila od svojho vzniku viacero úprav, dnešnú podobu nadobudla prestavbou v rokoch 1893 – 1895. Väčšou rekonštrukciou prešla v 50. rokoch 20. storočia. „Levoča je Levočou kvôli trom hlavným skvostom. Dve baziliky a historická radnica. Objavujú sa na všetkých záberoch mesta, aj vďaka nim je naše mesto zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Preto je našou povinnosťou sa o tieto pamiatky starať a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave,“ povedal primátor mesta Miroslav Vilkovský.

Radnica vykazovala dlhodobo nevyhovujúci stav, suterén bol zaplavený vodou 

O potrebe väčšej rekonštrukcie prízemia a suterénu sa začalo diskutovať už v roku 2012. Medzi najzávažnejšie problémy radnice patril dlhodobo nevyhovujúci stav a suterén podmáčaný spodnou vodou, ktorá zaplavovala celý priestor. „Podzemná voda spôsobovala praskanie, vysoké známky zasolenia a zavlhnutia stien, omietok a degradovaných povrchov podláh. Problémové boli nekvalitné okenné a dverné výplne v obvodových stenách, ako jedna z príčin únikov tepla a vysokých nákladov na prevádzku objektu,“ povedala Viera Ungerová z Oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, ŽP a stavebného úradu na základe informácií od generálnej architektky projektu obnovy Magdalény Janovskej. Vodovodné a kanalizačné systémy postavené v 19. a 20. storočí boli poškodené a to kontinuálne spôsobovalo ďalšie zhoršovanie stavu budovy a obmedzovalo jej používanie. Zvýšená vlhkosť sa prejavovala v statických trhlinách, ktoré boli výsledkom viacerých rekonštrukcií. I keď boli steny reštaurované v závislosti od havarijného stavu, objavovali sa na nich viditeľné praskliny. „Prízemie od poškodenia požiarom v polovici 18. storočia stratilo svoj pôvodný charakter, nikdy nebolo plnohodnotne obnovené, a tým ani funkčne využívané pre účely zodpovedajúce významu objektu,“ povedala Viera Ungerová.

 Prípravy na súčasnú rekonštrukciu začali v roku 2012

Od roku 2012 boli spracované prípravné dokumentácie, prebehlo digitálne zameranie skutkového stavu, architektonicko–historický výskum a umelecko–historický výskum. Vypracovaná bola Správa georadarového prieskumu, posúdenie vlhnutia a návrh sanácie. V roku 2019 vypracovala akreditovaná architektka Magdaléna Janovská architektonickú štúdiu Obnova Radnice v Levoči. V roku 2021 bola spracovaná Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie pamiatky, tiež projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa. „Od 15. storočia nikto nevykonal tak rozsiahlu rekonštrukciu základov radnice ako prebieha v súčasnosti. Tým, že sme boli nútení odkryť základy a vyriešili sme problém s kanalizáciou, zachránili sme základy radnice. Každý urobil len kozmetické úpravy, my sme však šli do hĺbky, do podstaty radnice,“ povedal primátor.

Obnova sa realizuje v rámci projektu Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“  a projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Mesto získalo na realizáciu projektu projektový grant vo výške 849 955 eur, na stavebné práce bola schválená suma 570 000 eur. „Zámerom projektu je oživenie autenticity pamiatky stavebnými prácami a reštaurátorskými prácami a jej následná prezentácia nadväzujúca na historický odkaz – mesto slúžiace rôznym komunitám, ktoré svojimi aktivitami prispejú k zviditeľneniu kultúrneho dedičstva rešpektujúc  historickú hodnotu a pôvodnú funkciu radnice,“ priblížila Viera Ungerová.

Obnova priniesla nové poznatky o histórii Levoče a niekoľko zaujímavých nálezov 

Rekonštrukcia priniesla veľa významných objavov. Historicky najzaujímavejším boli staré dosky zabudované pod stenami. To znamená, že priečky boli postavené na starších drevených fošňových podlahách, ktoré sa podarilo dendrochronologicky datovať do roku 1415. Keďže sa predpokladalo, že radnica vznikla o viac ako 100 rokov neskôr, rekonštrukcia tak prepisuje históriu nášho mesta. Generálna architektka obnovy Magdaléna Janovská na základe nových skutočností doplní pamiatkový výskum, ktorý bol  spracovaný v roku 2012.

Zodpovedným reštaurátorom prízemia je akademický sochár Vladimír Višváder. Za maľované časti zodpovedá akademický maliar Vojtech Mítnik. „Reštaurovali sme všetky povrchy, steny a klenby. V prejazde radnice sa na oboch stranách stien prezentujú reštaurátorským spôsobom predtým zamurované niky. Na ľavej strane boli priestory slúžiace obchodíkom s tovarom. Na pravej strane sú reprezentatívne miestnosti s utilitárnym účelom,“ priblížil Tibor Machata z firmy, ktorá je subdodávateľom reštaurátorských prác pre zhotoviteľa stavby. Reštauroval sa strop s nálezom pôvodných originálnych hrebienkov. „Objavený bol gotický portál so skrytým schodiskom na poschodie. Po odkrytí všetkých náterov a sekundárnych vrstiev sa tu objavili zbytky freskovej výzdoby na ostení v lunetách okien. Na ľavej strane prvej lunety je mestský erb a na pravej strane nás čaká reštaurovanie fresky s portrétom Martina Luthera,“priblížil Tibor Machata. Na prvý pohľad v miestnosti upúta zabudovaná maľovaná skriňa. „Táto miestnosť bude šperkom prízemia radnice,“ pokračuje Machata.

 

 

 

 

 

 

V miestnosti, ktorá by mohla slúžiť ako čajovňa, sa prezentuje iluzívna výmaľba stropov z 18. storočia. „Steny tvorí jednoduchá zvlnená omietka z obdobia stredoveku, v rámci datovania tu vidíme sgrafito „1592“, no strop sa prezentuje z mladšieho obdobia ako jedna z posledných vážnych maliarskych úprav,“ hovorí Tibor Machata. Medzi ďalšie významné objavy patria maľované renesančné čierno-biele kádrovanie na vstupe do objektu od zvonice aj nález stropných rozet.

Radnica bude po skončení rekonštrukcie otvorená nielen turistom, ale aj miestnym komunitám

Vedenie mesta Levoča zvažuje, na aké účely priestory novozrekonštruovaného prízemia a suterénu využije. „Predstavte si historickú radnicu v Krakowe, naša bude rovnako otvorená a priechodná. Vznikli nám exkluzívne priestory, ktoré musíme využiť, pretože toto miesto žiadna návšteva neobíde,“ priblížil primátor mesta. Väčšia z reprezentačných miestností by mohla podľa jeho slov slúžiť ako priestor galérie, tiež by sa tu mohli konať rôzne slávnostné podujatia: vítanie novonarodených detí, sobáše či prijímanie vzácnych návštev. V priestoroch, kde bola kedysi Spiellenbergova lekáreň, by mohla vzniknúť čajovňa alebo kaviareň. „Tým, že prebehla výmena rozvodov, môže byť prevádzkovaná celoročne. V lete je dokonca možné sedieť von pod arkádami radnice,“ pokračuje primátor. „Chceme, aby mali ľudia možnosť nazrieť do histórie nášho mesta prostredníctvom zrekonštruovanej radnice. Aj ďalšie podlažia radnice si už však vyžadujú rekonštrukciu. Mesto nie je schopné z vlastných zdrojov takéto akcie zafinancovať. I preto je potrebné poďakovať nórskemu finančnému mechanizmu a Ministerstvu financií SR, že boli ochotní prispieť na túto rekonštrukciu,“ dodáva na záver Miroslav Vilkovský.  „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa“ by mala byť dokončená v máji tohto roku.

Mgr. Vladimíra Novotná Čajová

 

 

 

 

 

 

Galéria