Aktuality

Levoča zavádza nový systém kosenia bližší prírode

IMG_3721

Starostlivosť o zeleň v Levoči zahŕňa aj efektívne kosenie. Ako často a akými spôsobmi v meste kosiť sa odvíja od mnohých faktorov. V Levoči upravujú režim kosenia, ktorý by mal byť ekologickejší, s pridanou hodnotou pre ľudí aj prírodu.

Technické služby sa v Levoči starajú o odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, občiansku vybavenosť, cintorínske služby, mestské športoviská, spolupracujú na organizácií mnohých podujatí a starajú sa aj o mestské komunikácie a zeleň. „To zahŕňa kosenie verejných priestranstiev, hrabanie a zvoz trávy, hrabanie lístia z verejných priestranstiev, vyhrabávanie trávnikov, likvidácia divokých skládok, odstraňovanie odpadu z verejných priestranstiev,plánovanie výsadby kvetinových záhonov v meste, priebežné ošetrovanie výsadieb – okopávanie, odburinenie, zalievanie, odstraňovanie výsadby – príprava pôdy na prezimovanie, periodické strihanie stromov, strihanie živých plotov a tvarovaných krovín, údržba parkových lavičiek, ošetrovanie stromov – výrub požadovaných stromov, realizácia náhradnej výsadby, údržba trávnika v severnom parku podľa manuálu,“ povedal Peter Faltin vedúci oddelenia miestnych komunikácií a verejnej zelene.

Levočania si v tomto roku všimli zmeny, kedy sú niektoré trávniky alebo ich časti kosené menej často. Príčin je niekoľko. V máji sa technické služby zapojili do kampane Elej v máji nekosí, počas ktorej sa niektoré úseky v meste vynechali z režimu kosenia, čím sa podporuje zachovanie biodiverzity v danej lokalite. K projektu sa môže pripája široká verejnosť.

Technické služby sa plánujú systematickejšie zamerať na údržbu zelene, ktorá má blízko k prírode. Má to totiž niekoľko výhod, chránia sa tým vodné zdroje a ich kvalita, zdravie obyvateľov, podporuje to diverzitu, chráni kvalitu prostredia a šetrí rozpočet.

Intenzita kosenia má zásadný vplyv na spomínané faktory. Dôležité je dôkladne vyhodnotiť užívanie a hlavnú funkciu jednotlivých plôch zelene v meste. Niektoré plochy majú reprezentačný charakter, iné sú prírodné. V súlade s tým technické služby vyhodnocujú lokality, v ktorých zavádzajú diferencovaný systém kosenia, podľa jednotlivých intenzitných tried údržby. To znamená, že sú plochy, ktoré sa budú kosiť veľmi intenzívne až po poloprírodné a prírode blízke lúky s frekvenciou kosenia 1 až 2-krát ročne. V rámci jednotlivých plôch sa, však, môže intenzita kosenia diferencovať. Príkladom sú trávnaté plochy na sídliskách. Zatiaľ čo rovinaté plochy sa kosia intenzívnejšie, medze menej často. Ak sa na väčších trávnatých plochách ponechá zhruba 20 % nepokosených, chráni sa tak fauna, ktorá zimuje v trávnatých porastoch.

Z výskumov vyplýva, že obyvatelia dávajú prednosť rôznorodému prírodnému prostrediu vrátane kvitnúcich lúk.

Do budúcoročnej sezóny plánujú ísť technické služby so zmeneným plánom režimu kosenia. Zohľadniť v ňom chcú množstvo faktorov. Zásadný vplyv má na to, samozrejme, počasie, ktorému sa musia prispôsobovať, a ktoré mení harmonogram plánovaného kosenia, ďalšie nepredvídané aktivity a činnosti, ktoré pracovníci technických služieb zabezpečujú, pracujú na riešeniach pre komplikované lokality. Hlavným cieľom je, najmä, nastaviť systém tak, aby bol ekologický a ekonomický. S dobre nastavenou intenzitou kosenia dôjde nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k šetreniu materiálov, strojov a verejných financií.