Aktuality

Levoča chce získať dotácie na sociálne projekty

socialne projekty oprava

Práca terénnych sociálnych pracovníčok a ďalších ľudí v miestnych občianskych a preventívnych službách a komunitnom centre dlhodobo napomáha k skvalitňovaniu života v meste. Preto sa vedenie Levoče rozhodlo v týchto projektoch pokračovať a zapojiť sa do výziev o dotácie na ich realizáciu.

V Levoči žije približne 3000 obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity prevažne koncentrovanej a integrovanej v intraviláne mesta. Približne 500 ľudí žije segregovane v mestskej časti Levočské Lúky, ktoré sú od mesta vzdialené približne 3 km. V roku 2021 bol ukončený projekt MOaPS, ktorú vykonávali 8 členovia – štyria v meste a štyria v Levočských Lúkach. „Spätná väzba na pôsobenie MOPS v meste Levoča a lokalitách, kde žijú obyvatelia MRK zo strany vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, majoritnej časti obyvateľov, návštevníkov mesta aj samotných ľudí z komunity je veľmi pozitívna a vítajú ich zastúpenie a spoluprácu s verejnými a štátnymi inštitúciami, políciou, školskými zariadeniami, terénnymi a komunitnými sociálnymi pracovníkmi. Zapájajú sa tiež do organizácie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, a preto chce mesto v tomto projekte pokračovať,“ povedala Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta.

Od októbra do roku 2026 bude v MOaPS pracovať 12 osôb a na realizáciu tohto projektu v prípadne schválenia získa mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 491 tisíc eur.

Levoča sa zapojila do výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky, do Národného projektu Spolu pre komunity, vďaka ktorému budú financované personálne výdavky pre 3 zamestnancov komunitného centra po dobu 36 mesiacov. Dĺžku financovania je možné predĺžiť podľa vývoja disponibilných zdrojov v rámci NP v priebehu implementácie. Komunitné centrum je miesto, kde sa stretávajú obyvatelia komunít a kde sa im poskytujú komplexné sociálne služby a vzdelávanie. Bez komunitných centier je sociálna inklúzia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít veľmi ťažká, a preto sú veľmi dôležitým elementom pri akomkoľvek programe sociálnej integrácie a inklúzie. Klientelu KC tvoria väčšinou klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôvodom ich  problémov je zlá sociálna situácia, ktorá je zapríčinená dlhodobou nezamestnanosťou. „Pracovníci centra sa ich  snažia viesť a motivovať, poskytujú im poradenstvo v oblasti napísania žiadostí o prijatie do zamestnania, životopisov, žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o prenájom mestského nájomného bytu, čestné vyhlásenia, spísania plnomocenstva, registrácie do projektu Digitálny žiak. Pomáhajú im pri mnohých ďalších administratívnych úkonoch. Vzdelávajú ich v oblasti zdravej výživy a životného štýlu, prevencie kriminality, zamestnanosti, finančnej gramotnosti. Pripravujú rôzne záujmové činnosti pre deti a pomáhajú im pri príprave na vyučovanie. Vedú Klub matiek s deťmi a mnoho ďalšieho,“ priblížila Anna Babicová. Od januára do júna tohto roku malo komunitné centrum 1939 klientov, čo je približne o 400 viac ako v predchádzajúcom roku 2022.

V zmysle programu Slovensko a Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity) mesto Levoča predložilo projektový zámer Terénna sociálna práca. Jeho cieľom je  individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Plánované obdobie podpory činností je august 2023 – január 2029.