Aktuality

Čo prinieslo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

396953529_722288339943144_3860320908391774251_n

Vo štvrtok 26. 10. 2023 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci rokovali o návrhu na obstaranie zmeny Územného plánu mesta Levoča. Mesto Levoča predložilo poslancom 31 zmien, o ktoré požiadali obyvatelia aj právnické osoby.

Medzi navrhovanými zmenami boli napríklad zmeny z priemyselnej zóny na obytnú, z poľnohospodárskej výroby na rodinné domy, zmeny z rodinných domov na bytové domy, z parkovísk a hromadných garáží na občiansku vybavenosť či z ríbezľového sadu na rodinné domy atď.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zaradení resp. nezaradení jednotlivých podnetov do návrhu na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Levoča. Mesto Levoča vyhlási verejné obstarávanie na spracovateľa a obstarávateľa predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

Čo je územný plán?

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Na čo je potrebný dobrý územný plán?

  • Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti
  • Územný plán priťahuje súkromné investície
  • Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý