Aktuality

Veža Baziliky svätého Jakuba otvorená pre verejnosť

285987012_3272213906348589_4008063548609822126_n

Milí obyvatelia a návštevníci mesta. Veža Baziliky svätého Jakuba je opäť otvorená pre verejnosť. Čaká na Vás 216 schodov a možnosť upriamiť svoj pohľad na historické skvosty zhora.


Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

 • Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi zamestnanca úradu.
 • Vstupom na objekt návštevník prijíma ustanovenia prevádzkového poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z objektu aj bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Vstup do objektu veže podlieha zvýšenej opatrnosti a je nevyhnutné dávať si pozor hlavne na schodoch a na vyhliadkovej terase.
 • Za prehliadku objektu sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku.

1. Otváracia doba, prevádzková doba a čas výstupov v termíne:  1.9.2022 – 18.9.2022

Prevádzková doba:    
pre zamestnancov/lektorov Veže Baziliky sv. Jakuba
pondelok- nedeľa       09:00 – 17:30 hod.

Otváracia doba:         
pre návštevníkov Veže Baziliky sv. Jakuba
pondelok-nedeľa        09:45 – 16:30 hod.

Výstupy- pondelok- nedeľa :

Výstupy- utorok- sobota :
Priebežné: podľa situácie a návštevnosti, posledný vstup možný o 16:30 hod.,
od 11:30 hod. do 12:30 hod. je vyhradený čas na obed, dezinfekciu a vetranie.

Výstupy – nedeľa :
Priebežné: podľa situácie a návštevnosti, posledný vstup možný o 16:30 hod

 • Maximálny počet osôb na výstup: 20 osôb. Ak sa dosiahne kapacita na vstup/výstup na vežu nad 20 osôb, personál zamedzí vstup do zóny veže a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou na zjednanie nápravy.
 • Nároky voči prevádzkovateľovi na zvýšenie počtu osôb na vstup/výstup na vežu vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.
 • Prehliadky sa konajú organizovane so sprievodcom. Časy vstupov do objektu sú vyznačené na webovej stránke mesta a na elektronickom médiu priamo v objekte.
 • Vstup do veže bude povolený na základe dohodnutého časového harmonogramu a na základe zakúpenia vstupenky na dohodnutý časový termín.

Vstupné:

Deti do 6 rokov – zdarma.
Deti od 6 rokov, študenti (ISIC karta), ZŤP, dôchodcovia : 1 €
Dospelá osoba nad 18 rokov: 2,50 €

 

 • Vstup do veže Baziliky sv. Jakuba majú povolené deti do 15 rokov len v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 • Za deti v celom priestore je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným a nebezpečným správaním, zodpovedá výhradne dohliadajúca osoba (sprevádzajúca osoba dieťaťa).
 • Organizované skupiny :
  – výstup pre základné školy, max. 20 osôb: 18 žiakov + 2 dospelé osoby.
  – výstup pre stredné školy, max. 20 osôb: 19 žiakov + 1 dospelá osoba.
 • Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred výstupom a počas neho:

je zakázané:

 • konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje,
 • fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli k vzniku úrazu, prípadne poškodeniu zariadenia,
 • je zakázané akýmkoľvek spôsobom ničiť zariadenie (zábradlia, dvere a pod.),
 • z bezpečnostných dôvodov je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, omamných látok, hlučnosť, agresívne správanie,..). Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu.
 • Fotografovanie je povolené a bez poplatkov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny týkajúce sa otváracej doby a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch, nehodách a škodách na mieste a jej plnom rozsahu.
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku je návštevník povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 • Mesto Levoča nenesie zodpovednosť za akékoľvek úrazy, nehody návštevníkov, ktoré nastali v priestoroch veže Baziliky sv. Jakuba pri nedodržiavaní pokynov a nariadení personálom (sprievodcom veže Baziliky sv. Jakuba).

Zodpovedný pracovník:
Mgr. Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta
Adresa / kontakt: Mesto Levoča , Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
Tel.: 00421 53 451 2467 kl.124, mobil 00421 911 907 444, email:  anna.babicova@levoca.sk

V Levoči, dňa 30.08.2022

 

Galéria