Aktuality

Udeľovanie verejných uznaní – podávanie návrhov

6844512_1200x

Vážení Levočania,

Mesto Levoča plánovalo udeľovanie verejných uznaní v mesiaci december 2021. Vzhľadom na vtedy platné protipandemické opatrenia sa uvedené podujatie nemohlo uskutočniť.  Z tohto dôvodu bude preložené slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči a udeľovanie verejných uznaní na deň 19.8.2022.

Mesto Levoča preto opätovne vyzýva na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť a pomoc pri  zveľaďovaní mesta, ako aj  reprezentáciu mesta občanmi v rôznych oblastiach. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta.

      Čestné občianstvo mesta Levoča sa udeľuje tým, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

      Cena mesta Levoča sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Cena primátora mesta sa udeľuje obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu  a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť  krátky text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. Zároveň musí obsahovať stručný prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.

Návrhy, z hľadiska plnenia štatútom mesta ustanovených kritérií, posúdi príslušná odborná komisia, prerokuje mestská rada a o udelení verejného uznania rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči. Návrhy je možné podávať do podateľne MsÚ  do 31. 3. 2022, prípadne mailom: mesto@levoca.sk.

Súčasťou návrhu musí byť vyplnené a podpísané tlačivo:  Informácie pre dotknutú osobu č. 81/a   – Udeľovanie ocenení – Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta Levoča, poďakovanie a odmena. Evidencia osobných údajov ocenených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) na udelenie ocenení a tlačivo:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čestné občianstvo, ceny a odmeny, ktoré sú uvedené v prílohe.

Prílohy na stiahnutie