Aktuality

Levočská nemocnica prevádzkuje dva druhy lekární

1. tím nemocničnej lekárne NLE

Nemocnica AGEL Levoča má v prevádzke Nemocničnú lekáreň s právom výdaja verejnosti. Mgr. Lucia Gondová, MPH, vedúca lekárne levočskej nemocnice, vysvetľuje organizačnú štruktúru a pracovnú náplň farmaceutov jednotlivých oddelení. Farmaceuti levočskej nemocnice zabezpečujú lieky a zdravotný materiál pre verejnosť aj pre všetky tri nemocnice spišského klastra.

Nie je lekáreň, ako lekáreň. Nemocnica AGEL Levoča prevádzkuje dva typy lekární v jednej. Jednou z nich je verejná a druhou nemocničná lekáreň. „Medzi druhmi lekární sú isté prevádzkové a významové rozdiely. Nemocničná lekáreň levočskej nemocnice má status Nemocničnej lekárne s právom výdaja verejnosti a delí sa na tri oddelenia. Oddelenie výdaja verejnosti, oddelenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a oddelenie klinickej farmácie, ktoré zabezpečuje a vydáva lieky pre pacientov všetkých troch nemocníc spišského klastra, a to Nemocnice AGEL Levoča, Nemocnice AGEL Krompachy a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL,“ informuje vedúca lekárne Mgr. Lucia Gondová, MPH.

„Farmaceut je zdravotnícky pracovník, ktorý zabezpečuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti a je to odborník na lieky,“ uvádza základnú definíciu povolania farmaceuta Mgr. Lucia Gondová, MPH. „Farmaceuti vo verejnej lekárni pacientom poskytujú vysoko-kvalitné odborné rady o bezpečnom, efektívnom a racionálnom používaní liekov. Často sú jediným kontaktným bodom, ktorý má na pacienta čas a odpovedá mu na otázky ohľadom liekov,“ vysvetľuje vedúca lekárne prácu kolegov verejnej lekárne, ktorú navštevujú pacienti za účelom vyzdvihnutia liekov na predpis či kúpou voľnopredajného sortimentu.

„Naši „neviditeľní“ nemocniční lekárnici poskytujú lekárenskú starostlivosť ambulanciám, oddeleniam a iným zdravotníckym zariadeniam. Úlohou nemocničného farmaceuta je kompletne manažovať používanie liekov v zdravotníckom zariadení za účelom optimalizácie výsledkov terapie. Nemocničný lekárnik sa ako súčasť multidisciplinárnych tímov podieľa na tom, aby pri všetkých činnostiach v nemocnici súvisiacich s liekmi vždy správny pacient dostal správny liek, v správnej dávke, v správnom čase, správnou cestou podania, vrátane správnych informácií a správnej dokumentácie,“ vysvetľuje prácu kolegov nemocničnej lekárne Mgr. Gondová.

Práca farmaceutov nespočíva len v objednávaní a vydávaní liekov. Farmaceuti lieky v prípade potreby aj individuálne pripravujú a zabezpečujú individuálne a hromadné povolenia na mimoriadny dovoz liekov. Vedúci farmaceuti lekární skupiny AGEL vzájomne pravidelne komunikujú, aby si mohli vymeniť vzájomné skúsenosti, konzultujú a riešia rôzne problémy, aby boli čo najviac priblížení aktuálnej potrebe poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.

O dôležitosti farmaceutických pracovníkov v nemocniciach a lekárňach niet pochýb. Medzinárodná farmaceutická federácia (FIP) ustanovila 25. september ako Svetový deň lekárnikov. „Veľká vďaka patrí všetkým členom tímu od farmaceutických pracovníkov, cez stredný odborný personál až po pomocný personál našej lekárne. Bez kompletnej zostavy by sme nemohli fungovať,“ dodáva na záver vedúca lekárne Mgr. Lucia Gondová, MPH.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria