Aktuality

Ako triedilo mesto Levoča komunálny odpad v roku 2020

triedenie-odpadu-3-marius-pederson

Zverejnenie informácie o úrovni triedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Zber zmesového komunálneho odpadu v meste Levoča sa v roku 2020 uskutočňoval podľa harmonogramu zberu ZKO. Okrem vývozu ZKO od obyvateľov, bol zabezpečovaný aj vývoz ZKO od právnických osôb, u ktorých sa v meste Levoča realizuje tzv. množstvový zber. Drobný stavebný odpad, ako aj objemný odpad bol zbieraný počas uplynulého roka 2 krát a to na jar a v jeseni, podľa aktuálne vydaného harmonogramu. Vyzbieraný odpad bol následne dovezený na Zberný dvor, kde bol roztriedený na jednotlivé komodity a pripravený na ďalšie nakladanie. Všetok odpad určený na zneškodnenie v roku 2020 bol vyvezený na skládku odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi. V roku 2020 bolo v meste Levoča zneškodnených celkovo 3225,16 t odpadu a zhodnotených bolo 1698,92 t odpadu.

 

Tabuľka 1    Vyprodukovaný odpad v meste Levoča

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Drobný stavebný odpad  (t) 265,17 420,20 648,60 606,92 256,61 114,44
Zmesový komunálny odpad (t) 3146,65 3272,60 3353,34 3445,28 3145,36 3106,04
Objemný odpad (t) 72,13 87,92 110,50 112,58 73,18 4,68

 

V roku 2020 sa v meste Levoča vyzbieralo a skládkovaním zneškodnilo celkovo 3106,04 t ZKO . Každý občan mesta v uplynulom roku vyprodukoval v priemere 210,98 kg ZKO, na opätovné zhodnotenie vytriedil 115,40 kg odpadu.

 

Tabuľka 2    Zneškodnený a zhodnotený odpad v meste Levoča

2015 2016 2017 2018 2019 2020
zneškodnené odpady (t) 3484,77 3780,96 4112,44 4164,78 3475,15 3225,16
zhodnotené odpady (t) 398,93 505,91 488,42 1222,54 1653,298 1698,92

 

Triedené zložky komunálneho odpadu

Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov sa uskutočňovala v pravidelných intervaloch podľa vopred stanoveného harmonogramu zberu . Od organizácií a podnikateľov bol vývoz zabezpečovaný podľa aktuálnej potreby. Vytriedené zložky komunálneho odpadu majú občania možnosť doniesť aj priamo na Zberný dvor. Opätovné zhodnotenie odpadov je po vytriedení a zmenšení objemu zabezpečované v priebehu roka prostredníctvom zmluvných partnerov. V roku 2020 občania mesta vytriedili nasledovné komodity a množstvá odpadu

 

Tabuľka 3     Triedené zložky odpadu v meste Levoča

 

Kód odpadu

Názov odpadu Kategória odpadu 2018 spolu v

 t

2019 spolu v

t

2020 spolu v t
20 01 01 Papier a lepenka O 214,07 282,055 297,279
20 01 39 Plasty O 74,12 83,675 115,148
20 01 02 Sklo O 93,28 169,001 167,43
20 01 40 Kovy O 391,82 528,929 405,46
20 01 03 VKM O 12,5 6,036 18,36
20 02 01 BRO O 350,44 495,48 608,04
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia N 15,38 9,637 8,8
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia O 19,54 23,396 27,213
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 0,38 0,81 0,813
20 01 10 Šatstvo O 40,10 43,25 38,6
20 01 33 Batérie a akumulátory N 0,66 0,67 0,397
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce CHF uhľovodíky N 10,22  

10,189

 

11,305

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 0,03 0,17 0,075

 

Miera triedenia v meste Levoča v roku 2018 bola 23,18%.

Miera triedenia v meste Levoča v roku 2019 bola 32,37%.

Miera triedenia v meste Levoča v roku 2020 bola 35,90%.

 

 

Mgr. Branislav Minďaš

Riaditeľ TSML

Galéria