Aktuality

Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok

ibv_baner

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (OVS), vyhlásenej v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti, a to pozemkov parciel registra „C“, zapísaných v liste vlastníctva č. 3490, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča v lokalite IBV Krupný jarok, určených na výstavbu rodinných domov oznamuje, že verejné otváranie obálok podľa bodu V, ods. 1 Oznámenia o vyhlásení OVS, doručených vyhlasovateľovi v rámci tejto OVS sa uskutoční v pondelok 14.12.2020 o 9:00 v budove Mestského divadla na Námestí Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.