Aktuality

Zmena v poplatkoch za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

smoke-238259_1280

Podľa nového zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  sa mení poplatok za znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie pri malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Dôležitá zmena od 1.1.2024 sa týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení – kotlov/horákov na zemný plyn, ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť omnožstve spáleného paliva! Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a pod.

Naďalej však budú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu (pelety, kusové drevo, štiepka a pod.), pre ktorých zároveň platí oznamovacia povinnosť, t.j. nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva do 15. februára za rok predchádzajúci (t.j. do 15.02.2024 údaje za rok 2023)! Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľovi spoplatňovaného zdroja pokuta od 30 € do 800 €. Spoplatňované naďalej ostávajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.