Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

VOLBY

Dňa 23. marca 2024 sa po piatich rokoch v Slovenskej republike opäť uskutočnia voľby prezidenta. V prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, 6. apríla 2024 sa uskutoční druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.

 • Kto môže voliť?

Voličmi mesta Levoča v týchto voľbách sú obyvatelia mesta, ktorí dovŕšili alebo najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Cudzinci v týchto voľbách voliť nemôžu, aj keď majú trvalý pobyt na území mesta Levoča. Naopak, občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt v Levoči, v týchto voľbách voliť na území mesta Levoča môžu na základe hlasovacieho preukazu. Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môžu v týchto voľbách voliť na základe čestného vyhlásenia v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky, Levoču pritom nevynímajúc.

 • Kde sa bude voliť?
  • Voliť sa bude predovšetkým vo volebnej miestnosti.

Na vykonanie týchto volieb bolo v Levoči utvorených 11 volebných okrskov s volebnými miestnosťami. Volebné miestnosti sú aj v mestských častiach Levočské Lúky a Levočská Dolina.

Voliči dostali oznámenia o čase a mieste konania volieb, jedno oznámenie do každej domácnosti. Z týchto oznámení je zrejmé, v ktorom volebnom okrsku a volebnej miestnosti bude volič voliť.

  • Voliť sa bude aj mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže volič požiadať zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov. O takéto hlasovanie možno požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom okrsku, prípadne aj pred dňom konania volieb Mestský úrad Levoča, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky – tel. č.: 053/4514014 klapka 119, e-mail: darina.krajnakova@levoca.sk.

Dôležité je vedieť, že prenosná volebná schránka nemôže prekročiť hranice príslušného volebného okrsku.

  • Voliť sa bude aj v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb.

Dôležité je vedieť, že takto bude umožnené hlasovať voličom s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 5, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, no tiež voličom, ktorí trvalý pobyt vo volebnom okrsku č. 5 nemajú, na základe hlasovacieho preukazu.

  • Voliť sa bude tiež v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. 

Pre výkon hlasovacieho aktu v tomto ústave platia volebným zákonom ustanovené špecifiká.  

  • Voliť sa bude vo volebnom okrsku, kde má volič trvalý pobyt, alebo                                                                                                                                                                                                                                                                                 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe hlasovacieho preukazu alebo čestného vyhlásenia voliča bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Dôležité je vedieť, že o hlasovací preukaz možno požiadať listinnou žiadosťou zaslanou poštou, ktorá musí byť doručená najneskôr 4. marca 2024, pokiaľ ide o prvé kolo volieb, a najneskôr 14. marca 2024, pokiaľ ide o druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, na  adresu: Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča.  Podobne je to so žiadosťou zaslanou elektronicky na adresu mesto@levoca.sk.

Osobne možno o hlasovací preukaz požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb (prvého kola a druhého kola) na Mestskom úrade Levoča, 1. poschodie, č. dverí 19. Oprávnenou osobou na vydávanie hlasovacích preukazov je Mgr. Darina Krajňáková.

 1. Ako sa bude voliť?

Volič sa pred hlasovaním preukazuje občianskym preukazom alebo slovenským cestovným dokladom. Preukazovanie totožnosti slovenským cestovným dokladom nie je alternatívou preukazovania totožnosti občianskym preukazom, pre ktorú sa môže volič rozhodnúť. Používa sa len u voličov – občanov Slovenskej republiky bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a v kombinácii s čestným vyhlásením voliča o trvalom pobyte v cudzine. Bez preukázania totožnosti sa voličovi hlasovanie neumožní.

Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom jedného hlasovacieho lístka, ktorý spolu s prázdnou obálkou opatrenou úradnou pečiatkou mesta dostáva volič od okrskovej volebnej komisie. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky volič vlastnoručne podpisuje.

Volič si v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacieho lístka – za tzv. zástenou, vyberá z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku jedného kandidáta. Výber označí zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, pre ktorého hlasuje.

Volič je za zástenou sám, výnimkou sú tí, ktorí majú zdravotné postihnutie, alebo tí, ktorí nemôžu čítať a písať.

Dôležité je vedieť, že so zoznamom kandidátov sa pred dňom volieb môže volič oboznámiť na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Zoznamy kandidátov sa do domácností nedoručujú.

Upravený hlasovací lístok volič vloží do obálky, ktorú následne vkladá do volebnej schránky. Pri výkone hlasovacieho aktu je volič nezastupiteľný, obálku teda do volebnej schránky vkladá osobne.

Dôležité je vedieť, že volič má nárok na vydanie nového hlasovacieho lístka, ak pôvodne vydaný hlasovací lístok nesprávne upraví. Je však povinný vložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky vo volebnej miestnosti na to určenej.    

Záverom uvádzame, že volebné miestnosti budú 23. marca a v prípade konania druhého kola 6. apríla pre voličov otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.. Potom budú okrskové volebné komisie zisťovať výsledky hlasovania v každom volebnom okrsku.

 

 

Ing. Jarmila Lisoňová

vedúca oddelenia organizačného a vnútornej prevádzky