Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

VOLBY

Pred nami sú ďalšie voľby – voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Slovenskej republike uskutočnia 8. júna 2024.

  • Kto má právo voliť?

Voličmi mesta Levoča v týchto voľbách sú obyvatelia mesta, ktorí dovŕšili alebo najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Cudzinci v týchto voľbách môžu na území mesta Levoča voliť, ak sú občanmi niektorého z členských štátov Európskej únie, majú trvalý pobyt na území mesta Levoča a do 29. apríla 2024 požiadali mesto Levoča o zápis do zoznamu voličov.

Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt v Levoči, môžu v týchto voľbách voliť na území mesta Levoča základe hlasovacieho preukazu.

Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, môžu v týchto voľbách voliť na základe čestného vyhlásenia v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky, Levoču pritom nevynímajúc.

  • Kde sa bude voliť?

Voliť sa bude predovšetkým vo volebnej miestnosti. Na vykonanie týchto volieb bolo v Levoči utvorených 11 volebných okrskov s volebnými miestnosťami. Volebné miestnosti sú aj v mestských častiach Levočské Lúky a Levočská Dolina.

Voliči dostali oznámenia o čase a mieste konania volieb, jedno oznámenie do každej domácnosti. Z týchto oznámení je zrejmé, v ktorom volebnom okrsku a volebnej miestnosti bude volič voliť.

  • Voliť sa bude aj mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže volič požiadať zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov. O takéto hlasovanie možno požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom okrsku, prípadne aj pred dňom konania volieb Mestský úrad Levoča, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky – tel. č.: 053/4514014 klapka 119, e-mail: darina.krajnakova@levoca.sk.

Volebný akt do prenosnej volebnej schránky možno uskutočniť len v rámci príslušného volebného okrsku.

  • Voliť sa bude aj v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb.

Takto bude umožnené hlasovať voličom s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 5, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, no tiež voličom, ktorí trvalý pobyt vo volebnom okrsku č. 5 nemajú a nachádzajú sa v týchto zariadeniach, na základe hlasovacieho preukazu.

  • Voliť sa bude tiež v Ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Pre výkon hlasovacieho aktu v tomto ústave platia volebným zákonom ustanovené špecifiká. 

  • Voliť sa bude vo volebnom okrsku, kde má volič trvalý pobyt, alebov ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe hlasovacieho preukazu alebo čestného vyhlásenia voliča bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a bez trvalého pobytu na území iného členského štátu Európskej únie. O hlasovací preukaz bolo možné požiadať listinnou žiadosťou zaslanou poštou, ktorá musela byť doručená najneskôr mája 2024 na  adresu: Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča.  Podobne je to so žiadosťou zaslanou elektronicky na adresu mesto@levoca.sk.

Osobne možno o hlasovací preukaz požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, t. j. najneskôr 7. júna 2024, na Mestskom úrade Levoča, 1. poschodie, č. dverí 19. Oprávnenou osobou na vydávanie hlasovacích preukazov je Mgr. Darina Krajňáková.

  • Ako sa uplatní volebné právo?

Volič sa pred hlasovaním preukazuje občianskym preukazom, slovenským cestovným dokladom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie. Bez preukázania totožnosti sa voličovi hlasovanie neumožní.

Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom dvadsiatich štyroch hlasovacích lístkov, ktoré spolu s prázdnou obálkou opatrenou úradnou pečiatkou mesta dostáva volič od okrskovej volebnej komisie. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky volič vlastnoručne podpisuje.

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov – za tzv. zástenou, do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

Volič je za zástenou sám, výnimkou sú tí, ktorí majú zdravotné postihnutie, alebo tí, ktorí nemôžu čítať a písať.

Zoznamy kandidátov sa doručujú do domácností spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb. Volič sa teda môže so zoznamami kandidátov oboznámiť už pred dňom konania volieb.

Obálku s vloženým – upraveným alebo neupraveným hlasovacím lístkom volič vkladá do volebnej schránky. Pri výkone hlasovacieho aktu je volič nezastupiteľný, obálku teda do volebnej schránky vkladá osobne.

Volič má nárok na vydanie nových hlasovacích lístkov, ak pôvodne vydané hlasovacie lístky nesprávne upraví. Je však povinný vložiť nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky vo volebnej miestnosti na to určenej.    

Volebné miestnosti budú 8. júna pre voličov otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.. Potom budú okrskové volebné komisie zisťovať výsledky hlasovania v každom volebnom okrsku.

 

 

 

                                                                           Ing. Jarmila Lisoňová

                                                                        vedúca oddelenia organizačného

                                                                             a vnútornej prevádzky