Aktuality

Obnova priestorov levočskej radnice prepisuje históriu mesta a zachránila historickú budovu

IMG_6487

Rekonštrukcia prízemia a suterénu levočskej radnice priniesla veľa významných objavov, dokonca prepisuje históriu mesta. V piatok, 23. júna 2023 o 16.00 hod. ju slávnostne otvorili pre pozvaných hostí, v sobotu 24. júna 2023 pre verejnosť. Časom by mala slúžiť aj na stretávanie rôznych komunít.

Radnica v Levoči bola vždy dejiskom významných mestských udalostí. V minulosti v nej sídlili richtár, notár aj mestská rada, v súčasnosti sa tu prijímajú dôležité návštevy, organizujú sobáše alebo prednášky. Prvé poschodie je sídlom expozície SNM – Spišského múzea v Levoči o histórii mesta a nachádzajú sa tu aj reprezentatívne priestory. Na prízemí radnice boli predajne, pred pár rokmi jarmok, no Levočania si ich pamätajú vždy ako tmavé až ponuré priestory. Pivničné priestory boli zaplavené vodou. „Zmenilo sa to skončením 1. etapy obnovy radnice, ktorá priniesla mnohé významné historické nálezy, ale aj život a svetlo do priestorov, ktoré by mali byť po novom otvorené nielen pre návštevníkov mesta, ale aj pre komunity, ktoré tu žijú,“ povedal primátor mesta Miroslav Vilkovský.

O potrebe väčšej rekonštrukcie prízemia a suterénu sa začalo diskutovať už v roku 2012. Medzi najzávažnejšie problémy radnice patril dlhodobo nevyhovujúci stav a suterén podmáčaný spodnou vodou, ktorá zaplavovala celý priestor. „Podzemná voda spôsobovala praskanie, vysoké známky zasolenia a zavlhnutia stien, omietok a degradovaných povrchov podláh. Problémové boli nekvalitné okenné a dverné výplne v obvodových stenách, ako jedna z príčin únikov tepla a vysokých nákladov na prevádzku objektu,“ povedala Viera Ungerová z Oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, ŽP a stavebného úradu na základe informácií od generálnej architektky projektu obnovy Magdalény Janovskej. Vodovodné a kanalizačné systémy postavené v 19. a 20. storočí boli poškodené, a to kontinuálne spôsobovalo ďalšie zhoršovanie stavu budovy a obmedzovalo jej používanie. Zvýšená vlhkosť sa prejavovala v statických trhlinách, ktoré boli výsledkom viacerých rekonštrukcií. I keď boli steny reštaurované v závislosti od havarijného stavu, objavovali sa na nich viditeľné praskliny. „Prízemie od poškodenia požiarom v polovici 18. storočia stratilo svoj pôvodný charakter, nikdy nebolo plnohodnotne obnovené, a tým ani funkčne využívané pre účely zodpovedajúce významu objektu,“ povedala Viera Ungerová.

Obnova sa realizuje v rámci projektu Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“  a projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Mesto získalo na realizáciu projektu projektový grant vo výške 849 955 eur, na stavebné práce bola schválená suma 570 000 eur. „Zámerom projektu je oživenie autenticity pamiatky stavebnými prácami a reštaurátorskými prácami a jej následná prezentácia nadväzujúca na historický odkaz – mesto slúžiace rôznym komunitám, ktoré svojimi aktivitami prispejú k zviditeľneniu kultúrneho dedičstva rešpektujúc  historickú hodnotu a pôvodnú funkciu radnice,“ priblížila Viera Ungerová.

Obnova priniesla nové poznatky o histórii Levoče a niekoľko zaujímavých nálezov. „Z hľadiska poznania historického vývoja a datovania vzniku stavby najzaujímavejším objavom boli staré dosky z fošňových podláh, ponechané pod mladšími stenami. U tých sa podarilo dendrochronologicky datovať ich sťatie do roku 1415. Vďaka tomu môžeme posunúť vznik radnice zhruba o 100 rokov skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo. V staršej spisbe sa uvádzalo, že radnice na Slovensku vznikajú koncom 15. storočia, čo ale nie je pravda. Potvrdilo sa to aj v prípade bratislavskej radnice, ktorú prestavali pre účel radnice z domu richtára už  v 14. storočí.  V prípade levočskej radnice ako samostatnej centrálnej stavby pri Bazilike sv. Jakuba jej vznik môžeme datovať najneskôr na začiatok 15. storočia. Nie úplne vo veľkosti a podobe, ako ju poznáme dnes, ale stavba na tom mieste v tom čase už určite stála a plnila aj pridruženú funkciu akejsi tržnice,“ priblížila generálna architektka obnovy Magdaléna Janovská.

Medzi ďalšie objavy patria novoobjavený gotický portál, novoobjavené niky v prejazde, nález staršej maľby barokovej v čajovni, v jednej miestnosti  bol na jednom okennom ostení objavený mestský erb a na druhom okennom ostení objavená maľba s polpostavou svätca  – pravdepodobne podoby Martina Luthera, na vstupe do objektu od zvonice maľované renesančné čierno-biele kvádrovanie, nález zachovaných originálnych hrebienkov, nález maľovaných stropných rozet.

 

Vedenie mesta Levoča zvažuje, na aké účely priestory novozrekonštruovaného prízemia a suterénu využije. „Predstavte si historickú radnicu v Krakowe, naša bude rovnako otvorená a priechodná. Vznikli nám exkluzívne priestory, ktoré musíme využiť, pretože toto miesto žiadna návšteva neobíde,“ priblížil primátor mesta. Väčšia z reprezentačných miestností by mohla podľa jeho slov slúžiť na rôzne slávnostné podujatia – vítanie novonarodených detí, sobáše či prijímanie vzácnych návštev. V priestoroch, kde bola kedysi Spiellenbergova lekáreň, by mohla vzniknúť čajovňa alebo kaviareň. „Tým, že prebehla výmena rozvodov, môže byť prevádzkovaná celoročne. V lete je dokonca možné sedieť von pod arkádami radnice. Druhá reprezentačná miestnosť by mohla byť novým sídlom Informačnej kancelárie mesta Levoča,“ dodáva primátor.

Slávnostné otvorenie v piatok, 23. júna 2023, sprevádzal kultúrny program s podobe vystúpení zoskupenia Brass Collegium a učiteľov Základnej umeleckej školy Mareka Kamenického a Jána Filipa. Radnicu si mali možnosť prítomní prezrieť v sprievode generálnej architektky projektu obnovy Magdalény Janovskej.

 

Galéria